Årsstämma 2021

English version follows below.

Med anledning av den fortsatta smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 kommer Fluicells årsstämma 2021 genomföras med poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i syfte att trygga aktieägarnas säkerhet. Detta innebär att stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, dvs. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt.

Alla handlingar inför stämman kommer att tillhandahållas på sidan Årsstämma 2021.

English version of the above text.

Due to the continued spread of the virus causing covid-19, Fluicell’s Annual General Meeting 2021 will be held by postal vote, in accordance with the law (2020: 198) on temporary exemptions to facilitate the conduct of general and association meetings in order to ensure shareholder safety. This means that the meeting is held without the presence of shareholders, proxies and outsiders, ie. no meeting will be held with the opportunity to participate physically.

All documents for the annual meeting will be made available on the page Årsstämma 2021 (documents only available in Swedish).