Currently, documents are only available in Swedish.

Bolagsordning

Finansiella rapporter

2023
Kvartalsrapport Q3, 2023
Halvårsrapport 2023
Delårsrapport Q1, 2023
2022
Årsredovisning 2022
Bokslutskommuniké 2022
Delårsrapport Q3, 2022
Delårsrapport Q2, 2022
Delårsrapport Q1, 2022
2021
Årsredovisning 2021
Bokslutskommuniké 2021
Delårsrapport Q3 2021
Delårsrapport Q2 2021
Delårsrapport Q1 2021
2020
Årsredovisning 2020
Bokslutskommuniké 2020
Delårsrapport Q3 2020
Delårsrapport Q2 2020
Delårsrapport Q1 2020
2019
Årsredovisning 2019
Bokslutskommuniké 2019
Delårsrapport Q3 2019
Delårsrapport Q2 2019
Delårsrapport Q1 2019
2018
Årsredovisning 2018
Bokslutskommuniké 2018
Delårsrapport Q3 2018
Delårsrapport Q2 2018
Delårsrapport Q1 2018
2017
Årsredovisning 2017
Bokslutskommuniké 2017
2016
Årsredovisning 2016
2014-2015
Årsredovisning 2014-2015

Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 2023

Årsstämma 2023

Extra bolagsstämma 2022

Årsstämma 2022

Extra bolagsstämma 2021
Kallelse till extra bolagsstämma
Styrelsens förslag till beslut om nyemission av teckningsoptioner
Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8§ aktiebolagslagen (2005:551)
Fullmaktsformulär
Villkor för teckningsoptioner av serie TO 3
Årsstämma 2021
Kallelse till årsstämma 2021
Fullmaktsformulär
Årsredovisning 2020
Förslag till bolagsordning
Förslag till emission av teckningsoptioner
Årsstämma 2020
Kallelse till årsstämma Fluicell AB (Publ) 2020-05-14
Årsredovisning 2019
Valberedningens förslag till årsstämman i Fluicell 2020
Optionsavtal TO 2020-2022
Villkor teckningsoptioner TO 2020-2022
Fullmakt -Röstkort årsstämma - 2020-05-14
Fullmaktsformulär
Extra bolagsstämma 2019
Fullständiga beslutsunderlag
Bilaga A - villkor teckningsoptioner
Styrelsen redogörelse enligt 13 kap. 6§ och 14 kap. 8§ aktiebolagslagen (2005:551)
Årsstämma 2019
Kallelse till årsstämma 2019
Årsredovisning 2018
Valberedningens förslag till årsstämman 2019
Optionsavtal TO 2019-2021
Villkor teckningsoptioner TO 2019-2021

Företrädesemission 2022

Teaser TO4

Noteringsprospekt 2018

Teaser 2018