FLUICELL AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

14 Mar 2018

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET • Rörelsens intäkter uppgick till 831 KSEK • Nettoomsättning om 828 KSEK • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -2 110 KSEK • Rörelseresultatet uppgick till -2 131 KSEK • Resultat före skatt uppgick till -2 136 KSEK • Resultatet per aktie uppgick till -0,41 SEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -3 128 KSEK ÅRET I KORTHET • Rörelsens intäkter uppgick till 1 076 KSEK • Nettoomsättning om 1 052 KSEK • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till -7 365 KSEK • Rörelseresultatet uppgick till -7 436 KSEK • Resultat före skatt uppgick till -7 470 KSEK • Resultatet per aktie uppgick till -1,43 SEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten i perioden uppgick till -7 831 KSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OKTOBER 2017 – DECEMBER 2017
• I början av november tecknade Fluicell ett avtal med Mangold som finansiell rådgivare för en kommande kapitalisering och notering av Bolagets aktier.
• Under november ingick Bolaget avtal gällande en Dynaflow® Resolve-produkt med Orion Pharma.
• Under december sålde Bolaget en Dynaflow® Resolve-produkt till Novartis (USA).
• I december genomförde Bolaget en aktiesplit (1:15) och en fondemission.
• I december utnämndes Carl Fhager, advokat vid MAQS, till ny styrelseledamot.
• Fluicell genomförde en nyemission under december, Bolaget tillfördes 7,5 MSEK innan emissionskostnader.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER JANUARI 2017 – SEPTEMBER 2017
• Victoire Viannay tillträder som VD.
• Bolagets tillverkning av pipetter optimeras ytterligare vilket resulterar i avsevärt förbättrad produktmarginal.
• Professor Daniel Chiu rekryteras till Bolagets styrelse.
• I mars licensierar Fluicell in Dynaflow® Resolve från Cellectricon AB och kompletterar därmed Bolagets produktportfölj. Bolaget får genom den exklusiva licensieringen av Dynaflow® Resolve tillgång till industriella kunder samt immateriella rättigheter.
 Bolaget erhåller, genom distributör, sin första order från amerikanska Food and Drug Administration (FDA).
• I april anställs Gavin Jeffries som CTO.
• I april gjordes en kapitalanskaffning om 7 MSEK vilken var mycket framgångsrik och tecknades tilll 300 procent.
• Den 23 maj mottog Fluicell ett godkännande för patentfamilj 2 “Microfluidic device with holding interface, and methods of use”. Detta är det andra godkända patentet för Bolagets transformativa produktgrupp Biopen®.
• Den 6 juni mottog Bolaget ytterligare ett patent godkänt för Biopen® i patentfamilj 1 “Pipettes, methods of use, and methods of stimulating an object of interest”.
• Bolaget skickade in en patentansökan till amerikanska patentverket (USPTO) gällande bioprinting.
• I början av augusti anställdes Andreas Holmström som försäljningsansvarig för att lyfta och utöka försäljning och ge stöd till distributörerna.
• I september ingick Fluicell ett avtal med en ny distributör, Medi Analytika, för att nå ut till den indiska marknaden.

VD HAR ORDET
Fluicell är ett högteknologiskt bolag med rötter från Chalmers tekniska högskola. Vår vision är att leda motsvarigheten till den digitala revolutionen inom experimentell medicinsk forskning. Detta gör vi genom
att erbjuda och utveckla miniatyriserade, smarta och effektiva produkter för kostnadsbesparande utveckling av nya läkemedel. Man kan enkelt säga att vad som drev teknikutvecklingen av digital fotografi med högre upplösning och mer datakraft är precis vad vi vill åstadkomma inom medicinsk forskning, där den optimala upplösningen inom biologi och medicin är en enda levande cell.

2017 har varit ett bra år för Fluicell och det är med stor tillförsikt vi går in i 2018. Jag ser framförallt fram emot vår kommande notering - det ska verkligen bli spännande att kunna exponera vårt bolag mot en publik arena. Vi säljer redan Biopen® och Dynaflow® Resolve, två pionjärprodukter som gör det möjligt att utnyttja en enda biologisk cell för att bättre förstå hur man ska kunna utveckla bättre och säkrare läkemedel. Och en tredje produkt är på gång.

Under 2017 har Fluicell ingått ett exklusivt avtal med Cellectricon AB gällande Dynaflow® Resolve och relaterade patent. Vi fick i maj och juni 2017 ytterligare två patent beviljade i USA som bland annat skyddar Biopen®-produkten. Försäljningen har dock inte nått önskade nivåer. Det beror till stor del på att det tar tid för våra distributörer att få igång försäljningen samt att det är långa ledtider på försäljningar mot den akademiska världen. Dessutom har vi märkt att vi behöver komplettera nuvarande framstycke på Biopen® med en variant som passar upprätta mikroskop, vilket vi nu gjort. För att understödja våra distributörer att nå en ökad försäljning och samtidigt stimulera vår direktförsäljning rekryterade vi en försäljningschef i augusti. Vi ser redan att det har gett resultat och både i slutet av 2017 och i början av 2018 har vi noterat god orderingång för Dynaflow® Resolve.

Utifrån vår unika teknologiplattform och kompetens har vi under 2017 utvecklat Biopixlar™ Retina, en ny typ av bioprinterplattform som precis som våra andra produkter kan arbeta med enstaka celler och generera extremt högupplösta cell- och vävnads-liknande strukturer för explorativ medicinsk forskning och läkemedelsscreening. Vår produktidé är unik, vi känner inte till någon annan printer på marknaden av den här typen idag och vi känner att vi har ett teknologiskt försprång. Under 2017 genomförde Bolaget två nyemissioner om 7 respektive 7,5 MSEK vilka lade grund för fortsatt arbete med Biopixlar™ Retina samt rekrytering av nya medarbetare.

Bolagets fokus är fortsatt på en expansiv och innovativ teknikutveckling för att ta Fluicell från att vara ett lokalt enproduktsföretag till ett globalt flerproduktsbolag. Idag har vi ett trettiotal kunder inom ledande akademiska institutioner och globala läkemedelsbolag. Vi samarbetar med flera välrenommerade forskare, ett högst kompetent och drivet operationellt team och en mycket stark och erfaren styrelse.

Jag ser med tillförsikt fram emot en fortsatt god utveckling av Fluicell under 2018.

 /Victoire Viannay, VD

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Victoire Viannay, VD, 0725654205 eller victoire@fluicell.com
Mats Jonasson, CFO. 0768706388 eller mats@businesscontrolpartner.com

Fluicell AB 
Biotech Huset, Arvid Wallgrens Backe 20, SE-413 46 Göteborg
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framförallt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten Biopen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av Fluicells befintliga produktportfölj utvecklar Bolaget en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar™ Retina. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information om Bolaget finns på http://fluicell.com