Fluicell offentliggör halvårsrapport för det andra kvartalet och första halvåret 2022

18 Aug 2022

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller ”Bolaget”) offentliggör härmed halvårsrapport för det andra kvartalet samt de första sex månaderna av 2022 (januari-juni). Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (https://fluicell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Victoire Viannay kommenterar:

”Under första halvåret 2022 har Fluicell tagit viktiga steg på sin resa att utvecklas från ett bolag enbart fokuserat på forskningsteknik till ett innovationsdrivet life science-bolag med verksamhet inom affärsområdena — biovetenskapliga verktyg och tillämpningar, humanvävnadsbaserade terapier och humanvävnadsbaserad in vitro-teknik för läkemedelsutveckling och forskning. Dessa tre områden är alla sektorer som utgör snabbt växande marknader där Fluicells teknik och expertis har potential att medföra betydande framsteg inom forskning och sjukvård.

Med de tre affärsområdena på plats utnyttjar vi den inneboende potentialen i Fluicells unika teknik och kunnande på bästa möjliga sätt och lägger grunden för fortsatt tillväxt. Jag vill tacka alla på Fluicell för allt engagemang och hårda arbete som gör att vi kan fortsätta förnya oss och alltid ligga i framkant. Jag vill också uttrycka min tacksamhet till alla våra kunder som fortsätter att tänja på vetenskapens gränser och banar väg för bättre hälsa.”

Kvartal 2 (1 april – 30 juni) 2022 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 818 (757) KSEK
 • Nettoomsättning om 487 (388) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -6 991 (-5 766) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 161 (-5 909) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -7 052 (-5 914) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,48 (-0,49) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -4 972 (-7 071) KSEK

De första sex månaderna (1 januari – 30 juni) 2022 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 983 (1 657) KSEK
 • Nettoomsättning om 1 330 (989) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -11 745 (-10 961) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 074 (-11 247) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -11 927 (-11 250) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,81 (-0,94) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -10 479 (-8 135) KSEK

Händelser under andra kvartalet 2022

 • Den 3 april medverkar Fluicell vid Cell Symposia: Metabolites in Signaling and Disease i Lissabon.
 • Den 5 april meddelar Fluicell om tre förnyade leasingavtal av Dynaflow Resolve med Genentech och ett med Gedeon Richter.
 • Den 8-13 april presenterar Fluicells distributör Nexus Scientific Biopen och Biopixlar vid konferensen American Association for Cancer Research i New Orleans.
 • Den 20-22 april presenterar Fluicells australiensiska distributör AXT Biopixlar Aer vid konferensen The Australasian Society for Biomaterials and Tissue Engineering 2022.
 • Den 25 april medverkar Fluicell vid Sedermeradagen i Stockholm.
 • Den 25 april inleds nyttjandeperioden i Fluicells teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3.
 • Den 26 april offentliggör Fluicell årsredovisning avseende helåret 2021.
 • Den 4 maj offentliggör Fluicell att bolaget erhållit godkännande för patent avseende “Metoder för att tillverka, modifiera, avlägsna och använda flytande membran” för europeiska marknader.
 • Den 6 maj medverkar Fluicell vid ett webinarium om kraften hos mikrofluidik för enskilda celler för biologisk forskning.
 • Den 6 maj presenterar Fluicell Lab-on-a-tip®, ett produktkoncept med fokus på heltäckande forskningslösningar och utökar bolagets utbud av tillbehör och förbrukningsvaror.
 • Den 17 maj håller Fluicell årsstämma. Kommuniké med sammanfattande beslut hålls tillgängliga på bolagets hemsida https://fluicell.com.
 • Den 18 maj meddelar Fluicell att Regina Fritsche Danielson utsetts till ny styrelseledamot.
 • Den 30 maj meddelar Fluicell att bolaget sålt ett Biopen-system till Chinese Academy of Sciences via distributören Premedical Laboratories Co., Ltd.
 • Den 31 maj meddelar Fluicell utfallet av bolagets teckningsoptioner serie TO2 och serie TO3.
 • Den 20-23 maj deltar Fluicell i den 28:e kongressen för European Association for Cancer Research i Sevilla, Spanien.
 • Den 20 juni säljer Fluicell ett Dynaflow Resolve-chip till Anaxon AG.
 • Den 22 juni utses Fluicell till ett av de tio mest innovativa bolagen inom 3D-printing 2022 av All3DP.

Händelser efter periodens utgång

 • Den 12 juli får Fluicell en beställning från University of Warwick för inköp av ett Biopen-system.

Rekryteringar under perioden

 • Den 6 april börjar Nelson Khoo på Fluicell som Chief Business Development and Sales Officer.

För fullständig halvårsrapport, se bifogad PDF eller via länken här.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27,  victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se