Fluicell AB ingår avtal med Hoffman—La Roche om nytt forskningsprojekt kring Biopixlar

23 Sep 2021

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller ”Bolaget”) meddelar idag att bolaget ingått avtal med Hoffmann-La Roche (”Roche”) kring ett forskningsprojekt som involverar Biopixlar®. Projektet sträcker sig över sex månader och kommer att utforska hur Biopixlar® kan användas för att skapa bioskriven hjärtvävnad för säkerhetsfarmakologiska studier.

CTO Gavin Jeffries kommenterar:

”Vi ser fram emot att genomföra ytterligare ett samarbetsprojekt tillsammans med Roche. Vårt samarbete sträcker sig tillbaka till utvecklingen av Biozone 6 och vi har därigenom byggt upp en god och pålitlig relation. Vi är entusiastiska över att fortsätta bygga vidare på relationen genom att samarbeta i ytterligare ett projekt och ser fram emot nya framgångar tillsammans när vi nu får möjligheten att använda Biopixlar® som en central faktor i ett forskningsprojekt tillsammans. Vi har redan i förväg utför preliminära tester med celler från Roche som gett lovande resultat och som motiveradet oss att ta steget vidare och initiera detta nya projekt.”

Samarbetet kommer fokusera på att tillsammans med Roche undersöka hur Biopixlar® kan användas för att skapa hjärtvävnadskonstruktioner in vitro för utvärdering av säkerheten hos nya läkemedelskandidater. Studier har visat på framsteg inom direkt encellsbioskivning med hjälp av Biopixlar®-plattformen gällande skapande av avancerade in vitro-modeller för tillämpning inom translationell medicin. Preklinisk forskning kan dra stor nytta av laboratoriekonstruerade hjärtvävnader med en sammansättning som efterliknar hjärtats naturliga mikrostruktur, som ´kan ge mer detaljerad kunskap tidigare i forsknings och utvecklingsprocessen.

Projektet kommer pågå under en sexmånadersperiod och beräknas inledas under september 2021. Under projektet kommer Roche att bistå med kostnaderna för material och Fluicell kommer genomföra studierna och testerna. Projektet kommer bedrivas under arbetsnamnet ”Bioprinting cardiac tissues for drug safety assays.”

Om Biopixlar®

Biopixlar® är en helt ny typ av bioprinter med den unika förmågan att placera celler i tre dimensioner med hög upplösning och precision utan användning av bioink. Baserat på innovativ Fluicell-teknik kan Biopixlar® generera detaljerade, flercelliga biologiska vävnader, direkt cellodlingsmedier. Biopixlar® är en allt-i-ett-plattform för upptäckt som hjälper forskare runt om i världen att bygga biologiska vävnader för läkemedelsutveckling, sjukdomsförståelse och forskning om regenerativ medicin.

För mer information, vänligen kontakta:

Gavin D. M. Jeffries, CTO, +46 (0) 76 7 826 553, gavin@fluicell.com

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 76 307 03 27, victoire@fluicell.com


Denna information är sådan som Fluicell är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-23 19:15 CET.

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se