Fluicell offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2019

15 May 2019

Fluicell AB (publ.) (”Fluicell”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det första kvartalet 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.fluicell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

VD Victoire Viannay kommenterar

”2019 kommer att bli ett spännande år för Fluicell, inte minst genom den kommande lanseringen av Biopixlar®. Vi har haft ett starkt första kvartal 2019 med ökad försäljning och ett stort antal nya avtal. Vi har dessutom förlängt flera hyresavtal gällande Dynaflow®, vilket säkerställer löpande intäkter under det kommande året. Biopixlar® är inte bara klar för betatestning utan kommer också att utvärderas inom nya och medicinskt viktiga applikationsområden. Jag hoppas att ni känner att vi har full fart i verksamheten och vi förväntar oss ett fortsatt högt tempo under resten av året.”

Kvartal 1 (1 januari - 31 mars) 2019 i sammandrag 

 •  Rörelsens intäkter uppgick till 775 (326) KSEK
 •  Nettoomsättning om 775 (326) KSEK
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -4 028 (-2 484) KSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -4 150 (-2 522) KSEK
 •  Resultat före skatt uppgick till -4 133 (-2 505) KSEK
 •  Resultatet per aktie uppgick till -0,55 (-0,47) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -4 885 (1 063) KSEK

Händelser under det första kvartalet 2019

 •  Dr Avadhesh Kumar Singh rekryteras som R&D Scientist och tillträder sin tjänst den 14 januari 2019. Avadhesh har en nyckelroll i den fortsätta applikationsutvecklingen för Biopixlar® och definierandet av nya in-vitro-modeller.
 •  Videoklippet Know how and manufacturing offentliggörs och visar den känsliga processen med tillverkning av Biopen-spetsar, som är en unik know-how. Kärnan i Fluicells teknik är baserad på att kontrollera flödet av vätskor i mycket små kanaler, vilka knappt är synliga för blotta ögat.
 •  Den 29 januari 2019 säljer Fluicell ytterligare BioPen®-spetsar till Chalmers tekniska högskola.
 •  I början av februari 2019 förnyas Bionomics leasingavtal gällande Dynaflow® Resolve.
 •  Florian Tusseau rekryteras som Microfluidics & Development Engineer och tillträder sin tjänst den 1 februari 2019. Florian arbetar tillsammans med CTO Gavin Jeffries i utvecklingen av mikrofluidiska konstruktioner som skall anpassas till Fluicells nuvarande och framtida instrumentportfölj.
 •  Den 11 februari 2019 installeras den andra generationens prototyp av Biopixlar®.
 •  Den 12 februari 2019 förnyas hyresavtalet med Genentech avseende Silver Dynaflow® Resolve (första avtalet).
 •  Under den 17-21 februari 2019 deltar Fluicell vid Biophysical Society 62nd Annual Meeting, där bl.a. postern ”Microfluidic Platform for Direct Bioprinting of Biological cells” presenterades av CSO Tatsiana Lobovkina.
 •  Den 21 februari 2019 ingår Fluicell och Oblique Therapeutics AB ett konsultavtal gällande R&D-tjänster till Oblique Therapeutics AB för produktutveckling.
 •  Den 1 mars 2019 säljer Fluicell ett Dynaflow®-chip till Karolinska Institutet.
 •  Den 1 mars 2019 säljer Fluicell två boxar med BioPen®-spetsar till NBT i Israel.
 •  Den 7 mars 2019 beställdes en andra laservärmare för temperaturkontroll av BioPen®-systemen av Oblique Therapeutics AB för studier av enskilda celler i samarbete med Karolinska Institutet.
 •  Den 26 mars 2019 säljs ett komplett BioPen® Prime-system till Rockefeller University/HHMI, vilket framgångsrikt installeras den 1 april 2019.
 •  Den 28 mars 2019 ingår Fluicell och Cellectricon AB ett avtal avseende betatestning av Biopixlar®-plattformen och assistans inom applikationsutveckling inom Cellectricon AB:s huvudområde läkemedelsidenfikation för centrala nervsysstemet och kronisk smärta.
 •  Den 29 mars 2019 förnyas hyresavtalet med Genentech avseende Silver Dynaflow® Resolve (andra avtalet).

Nya rekryteringar

 • Rekrytering av Jonas Öhrn som produktionstekniker – 1 april

Händelser efter periodens utgång

 • Den 1 april 2019 förnyas hyresavtalet med Gedeon Richter avseende Gold Dynaflow® Resolve.
 • Den 8 april 2019 kallar Fluicell till årsstämma. Fullständig kallelse med föreslagna beslut finns tillgänglig på Fluicells hemsida (www.fluicell.com).
 • Den 10 april 2019 lanserade Fluicell sterila BioPen PRIME och FLEX-spetsar.
 • I början av maj 2019 flyttar Fluicell till nya lokaler i Mölndal. De nya lokalerna har en area om 880 kvadratmeter fördelat på kontor, laboratorium och produktionslokaler.
 • Den 8 maj 2019 håller Fluicell årsstämma. Kommuniké med en sammanfattning av fattade beslut finns tillgänglig på Fluicells hemsida (www.fluicell.com).

För fullständig delårsrapport, se bifogad PDF eller http://fluicell.com/financial-reports/. 

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, 0725654205,
victoire@fluicell.com

Denna information är sådan information som Fluicell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2019.

Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen utvecklar Fluicell en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550 alternativt via ca@mangold.se.