Fluicell beslutar om nyemission och offentliggör prospekt inför notering på Nasdaq Stockholm First North

15 Mar 2018

Fluicell AB (publ) (”Fluicell” eller ”Bolaget”) har beslutat om nyemission av aktier inför notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm First North med preliminär första handelsdag den 18 april 2018. Aktien kommer att handlas under kortnamnet FLUI med ISIN-kod SE0010831321. Med anledning av förestående nyemission riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige om 32,7 MSEK före emissionskostnader (”Erbjudandet”) har Fluicell idag även offentliggjort ett prospekt, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida, http://fluicell.com/investor-relations/, och på Mangold Fondkommission AB:s (”Mangold”) hemsida, www.mangold.se. Nasdaq Stockholm First North har godkänt Fluicells ansökan om upptagande till handel, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framförallt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten Biopen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av Fluicells befintliga produktportfölj utvecklar Bolaget en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar™ Retina. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras.

Erbjudandet i korthet
• Erbjudandet innefattar en nyemission av 2 180 000 aktier motsvarande 32,7 MSEK före emissionskostnader.
• Utöver aktierna i Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att nyemittera ytterligare högst 327 000 aktier motsvarande högst cirka 4,9 MSEK för det fall Erbjudandet övertecknas (”Övertilldelningsoptionen”). Det primära syftet med Övertilldelningsoptionen är att möjliggöra för kursstabiliserande åtgärder efter listningen.
• Teckningskursen i Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen är 15 SEK per aktie, motsvarande en pre-money värdering på Bolagets aktievärde om cirka 80 MSEK.
• Totalt kan 2 507 000 aktier komma att emitteras i samband med Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen, under förutsättning att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
• Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 16 mars 2018 till och med den 29 mars 2018.
• Teckningsåtaganden motsvarande 70 procent av Erbjudandet har lämnats från externa investerare samt Bolagets befintliga aktieägare.
• Bolagets befintliga aktieägare har ingått lock up-avtal om cirka 68 procent av aktierna i Bolaget före Erbjudandet under en period om tolv (12) månader från första handelsdagen.
• Nasdaq Stockholm First North har godkänt Fluicells ansökan om upptagande till handel, under förutsättning att ett fåtal villkor är uppfyllda. Beräknad första dag för handel på Nasdaq Stockholm First North är den 18 april 2018 under kortnamnet FLUI.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet
Fluicell marknadsför idag två produkter, forskningsinstrumenten Biopen® och Dynaflow® Resolve som har en internationell kundkrets av läkemedelsbolag, institut och universitet. Biopen® och Dynaflow® Resolve anses av Bolaget vara kostnadsbesparande och effektivitetsökande plattformar jämfört med nuvarande produkter på marknaden då produkterna använder mindre biologiskt material varvid tester kan utföras på en enda cell och konsumerar ytterst lite testsubstans jämfört med konventionella tekniker. Detta leder inte bara till kostnadseffektiva analyser utan också till att man kan arbeta med sällsynta celltyper samt olika testsubstanser som ofta finns i begränsad tillgång. Båda produkterna erbjuder således forskare väsentliga fördelar att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en detaljnivå som inte är möjlig med andra, för Bolaget kända, produkter. Utöver dessa två produkter har Fluicell en fungerande prototyp av en nästa generations 2D och 3D-bioprinter. Denna kallas Biopixlar™ Retina och kan printa celler, så kallade organoider samt vävnadsliknande strukturer med en unikt hög upplösning, i vissa fall ner på enskild cellnivå.

Bolaget ser en strategisk potential i att utveckla ytterligare en produkt för att komplettera den redan kommersialiserade produktportföljen då den teknik som Biopixlar™ Retina bygger på är en naturlig förlänging av Biopen® och Dynaflow® Resolve. Biopixlar™ Retina kommer att vara ett komplement till nuvarande teknologiplattform, vilket ger ytterligare potential för korsförsäljning av alla produkter i portföljen. Dessutom gör Biopixlar™ Retina att Bolaget kan rikta sig mot en ny och snabbt växande marknad.

Styrelsen bedömer att Bolagets befintliga rörelsekapital inte är tillräckligt för att tillgodose de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden, varvid 8 MSEK av emissionslikviden kommer att användas till detta. Bolagets befintliga rörelsekapital räcker till oktober 2018. Styrelsen beräknar att Bolaget, i det fall den förestående nyemissionen blir fulltecknad, exklusive Övertilldelningsoptionen, kommer att ha kapital för att bedriva verksamheten i åtminstone 20 månader från 15 mars 2018. Fluicell har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om 22 890 000 SEK, motsvarande 70 procent av emissionsvolymen.

Fluicell söker kapital genom Erbjudandet för att användas under en 20-månadersperiod enligt nedan prioriteringslista:

• Rörelsekapital för Bolagets verksamhet (cirka 8 MSEK).
• Framtagning av kommersialiserbar version av Bolagets bioprinter, Biopixlar™ Retina, vidareutvecklad från dagens prototyp (cirka 15 MSEK).
• Fortsatt uppbyggnad av en sälj-, affärsutvecklings- och marknadsorganisation (cirka 4 MSEK).
• Anställa produktutvecklingsteam (cirka 2 MSEK).
• Skapa kommersiella partnerskap med stora läkemedelsbolag (cirka 1 MSEK).
• Inlicensiera ytterligare två en-cellsprodukter (cirka 1 MSEK).

Victoire Viannay, VD för Fluicell:

”Det är med stor glädje som jag välkomnar er till Fluicell AB.

Fluicell är ett högteknologiskt bolag med rötter från Chalmers. Sedan 2015 har vi jobbat målinriktat med nuvarande kommersialiserade produkter samt tagit fram en fungerande prototyp av nästa generations bioprinter.

Fluicells vision är att leda motsvarigheten till den digitala revolutionen inom experimentell medicinsk forskning. Detta gör vi genom att erbjuda och utveckla smarta, effektiva och kostnadsbesparande produkter för att främja utveckling av nya läkemedel. Vi bryter ny mark i en tidigare outforskad marknadsniche, vilken är fokuserad på encells-biologi. Man kan enkelt säga att vad som resulterade i teknikutvecklingen mot digital fotografi med högre upplösning och mer datakraft är precis vad vi vill åstadkomma inom medicinsk forskning. Som en ytterligare jämförelse, den optimala upplösningen inom biologi och medicin är en enda levande cell. Vi har redan lanserat Biopen® och exklusivt licensierat Dynaflow® Resolve, två pionjärprodukter som gör det möjligt att utnyttja en enda levande biologisk cell, exempelvis en cancercell, för att bättre förstå hur man ska kunna utveckla mer effektiva och säkrare läkemedel mot svåra sjukdomar.

Under det senaste året har vi fokuserat på att utveckla en ny typ av bioprinterplattform som idag finns som en fungerande tidig prototyp i vårt utvecklingslab. Vi utgick från vår patenterade teknologiplattform och samlade kunskap om kundbehov och marknad för att hitta ett nytt slagkraftigt bioprinter-koncept. Resultatet är Biopixlar™ Retina som likt våra andra produkter kan arbeta med enstaka celler och generera extremt högupplösta cell- och vävnadsstrukturer för experimentell medicinsk forskning och för läkemedelsscreening. Vår produktidé är unik, vi känner inte till någon annan printer på marknaden av den här typen och vi känner att vi har ett teknikförsprång. Målsättningen är att marknadslansera den första printern under 2019. Förutom utvecklingen av Biopixlar™ Retina hoppas vi kunna licensiera ytterligare ett par produkter för att skapa en produktportfölj omfattande fem till sju spännande produkter år 2019.

Vi välkomnar er att ta del av resan när vi nu anskaffar kapital för expansion av Fluicell via en börsintroduktion på Nasdaq Stockholm First North. Detta är ett naturligt nästa steg i tillväxtplanen för Bolagets fortsatta utveckling.”


Prospekt
Ett prospekt i samband med Erbjudandet har idag offentliggjorts och finns tillgängligt på Fluicells hemsida, http://fluicell.com/investor-relations/, samt på Mangolds hemsida, www.mangold.se.

Preliminär tidplan
Anmälningsperiod                                                        16 mars – 29 mars 2018
Preliminärt offentliggörande av utfallet i Erbjudandet   4 april 2018
Likviddag för avräkningsnotor                                       6 april 2018
Preliminär första dag för handel                                   18 april 2018

Investerarträffar med Bolaget
För anmälan till nedan träffar, vänligen maila till hugo.billgren@mangold.se.

23 mars 2018
Investerarträff hos Mangold i Stockholm, Engelbrektsplan 2
11:30-12:30

26 mars 2018
Investerarträff i Göteborg, exakt plats meddelas senare
12:00-13:00

27 mars 2018
Investerarträff hos Mangold i Malmö, Hamngatan 4
18:00-19:00

Anmälan

Anmälan om önskan att teckna aktier i Erbjudandet ska ske genom;
• Anmälningssedel som finns tillgänglig på Fluicells hemsida, http://fluicell.com/investor-relations/, samt på Mangolds hemsida www.mangold.se.
• Elektronisk teckning med bank-ID på Mangolds hemsida www.mangold.se.

Rådgivare

Mangold är finansiell rådgivare och Bolagets Certified Adviser. Advokatfirman Delphi AB är legal rådgivare till Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, 0725654205, victoire@fluicell.com
Mats Jonasson, CFO, 0768706388, mats@businesscontrolpartner.com

Om Fluicell
Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framförallt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten Biopen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av Fluicells befintliga produktportfölj utvecklar Bolaget en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar™ Retina. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information om Bolaget finns på http://fluicell.com.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Fluicell. Erbjudandet till berörda personer att teckna aktier i Fluicell sker endast genom det prospekt som Bolaget offentliggjort idag.

Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”)), Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Fluicell har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Fluicell AB 
Biotech Huset, Arvid Wallgrens Backe 20, SE-413 46 Göteborg
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com