Fluicell offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2023

12 May 2023

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport avseende perioden 1 januari – 31 mars 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (https://fluicell.com/). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Victoire Viannay kommenterar:

”Fluicell har nu avslutat det andra kvartalet i rad med ett historiskt starkt resultat, en tydlig indikation på en övergripande positiv trend. För första kvartalet 2023 redovisar vi en total omsättning på 2 118 KSEK (1 165 KSEK), vilket motsvarar en ökning med 82 procent jämfört med 2022. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 795 KSEK (843 KSEK), en ökning med 113 procent. Försäljningssiffrorna är ännu inte där vi siktar mot och vi ser fortfarande utrymme för förbättringar. Men med våra fortsatta ansträngningar är detta ett mål som vi kan uppnå.

Vi befinner oss för närvarande i en expansiv fas där vi har intensifierat våra utvecklingsinsatser inom både regenerativ medicin och vävnadsbaserade sjukdomsmodeller, viktiga framtida marknader där Fluicell har en betydande konkurrensfördel. De ökade utvecklingsaktiviteterna återspeglas i en något ökad men kontrollerad burn rate för det första kvartalet, vilket också påverkas av generella prisökningar. Kassaflödet för perioden uppgick till -9 422 KSEK (-5 507 KSEK). Periodens kassaflöde påverkas även av en engångsbetalning om ca 3 MSEK av skatter vars betalning uppskjutits i enlighet med det skattebetalningsanstånd som erbjöds till följd av covid-19. Sammantaget är EBITDA 900 KSEK bättre än budgeterat, vilket innebär att vi definitivt är på rätt väg. Vi lyckas utveckla Bolaget med kontrollerade kostnadsnivåer och vi kommer vidta åtgärder för att ytterligare förbättra kassaflödet.”

Kvartal 1 (1 januari – 31 mars) 2023 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 2 118 (1 165) KSEK
 • Nettoomsättning om 1 795 (843) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till –5 215 (–4 573) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till –5 405 (–4 912) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till –5 380 (–4 874) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till –0,22 (–0,37) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till –9 422 (–5 507) KSEK

Händelser under första kvartalet 2023

Regulatoriska händelser

 • Den 16 januari meddelar Fluicell att CFO Mats Jonasson kommer gå i pension under 2023 och Bolaget påbörjar nyrekrytering
 • Den 21 februari förlänger Fluicell samarbete med Hoffmann-La Roche gällande Biopixlar-genererade hjärtvävnadsmodeller för säkerhetsfarmakologi

Icke-regulatoriska händelser

 • Den 15 januari förnyar Oregon Health and Science University leasingavtal med Fluicell avseende Biopixlar®
 • Den 8 februari publicerar Dr. Ari-Pekka Koivisto från Orion Pharma en vetenskaplig artikel i International Journal of Molecular Science med hjälp av Dynaflow Resolve
 • Den 16 februari publicerar Fluicell forskningsresultat om bioprinting av organoider
 • Den 16 februari publicerar Dr. Irep Gözen en vetenskaplig artikel i ACS Nano med hjälp av BioPen-systemet
 • Den 16 mars gör Fluicell viktiga framsteg i in-vitro-utvecklingen av program för behandling av typ 1-diabetes
 • Den 23 mars nylanserar och uppgraderar Fluicell Dynaflow® Resolve mot större marknader
 • Den 28–31 mars deltar Fluicell på TERMIS europeiska konferens i Manchester
 • Den 31 mars förnyar Gedeon Richter leasingavtalet för Dynaflow Resolve Gold
 • Den 31 mars förnyar Genentech två avtal för Dynaflow Resolve Silver

Rekryteringar under perioden

 • Den 16 januari börjar Farideh Beigi Abhari som Senior Researcher
 • Den 15 mars börjar Amy Claire Hardy som Laboratory Research Assistant

Händelser efter periodens utgång

Regulatoriska händelser

 • Den 4 april rekryterar Fluicell Joakim Wahlberg som ny CFO
 • Den 17 april kallar Fluicell till årsstämma den 17 maj

Icke-regulatoriska händelser

 • Den 29 april förnyar Genentech ett avtal för Dynaflow Resolve Silver
 • Den 5 maj bjuder Fluicell in till digital kapitalmarknadsdag den 22 maj

Rekryteringar efter periodens utgång

 • Den 1 maj börjar Carolina Trkulja som Chief Innovation Officer
 • Den 8 maj börjar Viktória Orsolya Juhász-Hassanvad som Sales Specialist

För fullständig delårsrapport, se bifogad PDF eller via länken här.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Mats Jonasson, CFO, +46 (0) 768 70 63 88mats@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på https://fluicell.com/. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.