Kommuniké från årsstämma 2021

14 May 2021

Idag, den 14 maj 2021,höll Fluicell AB årsstämma. I syfte att motverka smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 genomfördes stämman enbart med poströstning utan fysiskt deltagande. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelse och valberednings förslag. Nedan presenteras kortfattat de beslut som fattades:

 • Styrelsens ordförande Stefan Tilk valdes till ordförande för stämman.
 • Stämman fastställde bolagets resultat och balansräkning. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag. För verksamhetsåret 2020 sker således ingen utdelning.
 • Stämman beslutade att ge samtliga som under 2020 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 
 • Årligt arvode föreslås utgå till styrelseordförande med 190 400 kr, samt 95 200 kr för envar styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Ersättning till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.
 • Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleant och en revisor utan revisorssuppleant.
 • Stämman beslutade enligt valberedningens förslag: Omval av de fem styrelseledamöterna Daniel Chiu, Carl Fhager, Gavin Jeffries, Owe Orwar och Stefan Tilk samt omval av Stefan Tilk som styrelsens ordförande.
 • Stämman beslutade om nyval av revisionsbolaget KPMG AB som auktoriserat revisionsföretag. KPMG har utsett Sven Cristea till huvudansvarig revisor.
 • Stämman beslutade att bolagets valberedning för årsstämman 2021 ska bestå av tre medlemmar och att årsstämman ska välja Daniel Johnsson till valberedningens ordförande. Valberedningens ordförande skall snarast efter tredje kvartalets utgång kontakta de då i aktieboken införda 5 största aktieägarna och i samråd med dessa utse ytterligare två ledamöter, vilka tillsammans med valberedningens ordförande ska utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall tillkännages på bolagets hemsida så snart den är klar. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2022 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningens mandat gäller intill dess en ny valberedning utsetts.
 • Stämman beslutade att anta ny bolagsordning. Justeringarna i bolagsordningen har huvudsakligen gjorts mot bakgrund av förändringar i lag samt för att ge styrelsen möjlighet att dels samla in fullmakter, dels tillåta förhandsröstning (poströstning) inför en bolagsstämma.
 • Stämman beslutade att högst 200 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 200 000 aktier i bolaget ska emitteras. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolaget. Bolaget ska efter teckning ha rätt och skyldighet att i enlighet med styrelsen i bolagets beslut överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget. Betalning för teckningsoptionerna vid överlåtelse från bolaget ska ske med marknadsmässigt belopp som fastställs med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell.
 • Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berätta konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst 2 400 000 aktier vilket motsvarar en minskad ägarandel för icke deltagande aktieägare (utspädning) uppgående till ca 16,7 procent eller en ökning av befintligt antal aktier med ca 20 procent. Emissionerna skall ske mot kontant betalning eller genom kvittning av skuld, till ett marknadsmässigt värde utifrån styrelsens bedömning vid vart och ett tillfälle.
 • Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen utser i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

För ytterligare information

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Mats Jonasson, CFO, +46 (0)768706388, mats@fluicell.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, 070-755 95 51, ca@skmg.se

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®,Dynaflow® Resolve och Biozone 6™ som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se.