Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO4 har fastställts till 1,42 SEK per aktie och medlemmar av styrelse och ledning har ingått teckningsåtaganden

01 Jun 2023

Fluicell AB (“Fluicell” eller “Bolaget”) meddelar härmed teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO4, som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units som offentliggjordes den 29 augusti 2022. Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO4 har fastställts till 1,42 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds imorgon, den 2 juni 2023. Bolaget meddelar även att medlemmar av styrelse och ledning har ingått teckningsåtaganden i samband med erbjudandet motsvarande cirka 100 TSEK.

I samband med Bolagets företrädesemission av units som offentliggjordes den 29 augusti 2022, och den efterföljande kvittningsemissionen till emissionsgaranter som valde ersättning i units, emitterade Fluicell totalt 3 932 628 teckningsoptioner av serie TO4. 

Varje teckningsoption av serie TO4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Fluicell under nyttjandeperioden som pågår från och med den 2 juni 2023 till och med den 16 juni 2023. Teckningskursen för TO4 har fastställts till 1,42 SEK per aktie, vilket motsvarar sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under perioden från och med 17 maj 2023 till och med 31 maj 2023.Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 tillförs Bolaget cirka 5,6 MSEK före emissionskostnader. 

Vid fullt utnyttjande av TO4 kommer antalet aktier i Fluicell att öka med 3 932 628 aktier till totalt 28 425 160 aktier och aktiekapitalet öka med cirka 432 589,08 SEK till cirka 3 126 767,60 SEK. Utspädningen vid fullt utnyttjande uppgår till cirka 14 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.

Medlemmar av styrelse och ledning har ingått teckningsåtaganden i samband med erbjudandet motsvarande cirka 100 TSEK.

Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO4 finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.fluicell.se). En informationsbroschyr innehållandes sammanfattande information om Bolaget och teckningsoptionerna kommer att finnas tillgänglig på Fluicells, Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Viktiga datum

• 2 juni 2023: Nyttjandeperioden inleds

• 14 juni 2023: Sista dag för handel med teckningsoptioner

• 16 juni 2023: Nyttjandeperioden avslutas 

• 19–21 juni 2023: Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad 

• 11 juli 2023: Planerat datum för omväxling av interimsaktier till B-aktier

Rådgivare

I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO4 agerar Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För mer information om Fluicell, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD

Telefon: +46 (0) 763 03 27

E-post: victoire@fluicell.com

www.fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone® 6 som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknik för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar®-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t. ex. typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t. ex. blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på  https://fluicell.com . Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.