Fluicell offentliggör bokslutskommuniké för helåret 2022

24 Feb 2023

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller ”Bolaget”) offentliggör härmed bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2022. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (fluicell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av kommunikén.

VD Victoire Viannay kommenterar:

”Fluicell gjorde 2022 det bästa resultatet i bolagets historia och vi ser att den starka avslutningen på 2022 följer med oss in i det nya året. För Q1 2023 har vi redan bokfört cirka 1,5 MSEK i intäkter, och vi har flera pågående diskussioner med potentiella kunder och samarbetspartners, inklusive top-10 pharma, ledande universitet och bioteknikföretag. Vi är övertygade om att vi kommer fortsätta denna tillväxt inom våra tre affärsområden: forskningsteknik, mänskliga vävnadsbaserade sjukdomsmodeller och regenerativ medicin.

Dessa tre områden är alla snabbväxande, globala marknader som omsätter flera miljarder US-dollar och där Fluicell kan leverera betydande fördelar. Vi är övertygade om att 2023 kommer förstärka den positiva trend som inleddes 2022 och ytterligare stärka vår ställning på marknaden. Vi ser fram emot att fortsätta bygga ett ledande life science-bolag som levererar innovativa lösningar för människors hälsa.

Kvartal 4 (1 oktober – 31 december) 2022 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 643 (896) KSEK
 • Nettoomsättning om 1 319 (550) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till −6 654 (−5 575) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till −6 849 (−5 734) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till −6 970 (−5 732) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till −0,28 (−0,43) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till −3 401 (−7 204) KSEK

Helåret (1 januari – 31 december) 2022 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 7 042 (3 988) KSEK
 • Nettoomsättning om 3 251 (2 602) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till −21 006 (−21 107) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till −21 726 (−21 695) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till −21 606 (−21 693) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till −0,88 (−1,63) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till −21 043 (−18 640) KSEK

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 1 oktober meddelade Fluicell att bolaget har undertecknat ett förlikningsavtal med bolagets tidigare patentombud i vilket Fluicell erhöll ersättning om 2,5 miljoner kronor.
 • Den 26 oktober meddelade Fluicell utfallet i bolagets företrädesemission som tecknades till totalt 80 procent, inklusive tecknings- och garantiåtaganden.
 • Den 30 november Fluicell offentliggör delårsrapport för det tredje kvartalet och de första nio månaderna av 2022.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 16 januari meddelar Fluicell att bolagets CFO går i pension under 2023 och att bolaget påbörjar nyrekrytering.
 • Den 21 februari meddelar Fluicell att bolaget förlängt forskningssamarbete med Hoffmann-La Roche kring bioskriven hjärtvävnad för säkerhetsfarmakologi.

Övriga bolagshändelser under perioden

 • Den 3 oktober offentliggör Fluicell prospekt avseende bolagets företrädesemission av units.
 • Den 5 oktober presenterar Fluicell vid Sedermeradagen i Malmö, presentationen hålls tillgänglig på bolagets hemsida.
 • Den 6 oktober tar Fluicell emot en order på Biopixlar AER från Axt pty ltd i Australien.
 • Den 6–7 oktober deltar Fluicell i Lab-on-a-Chip and Microfluidics Asia 2022 och 3D-Bioprinting, Biofabrication, Organoids and Organs-on-Chips Asia 2022 i Narita, Japan.
 • Den 8–15 oktober besöker Fluicell fyra platser (NTU, NCCS, SUTD, NDCS) i Singapore.
 • Den 10 oktober börjar teckningsperioden i Fluicell AB:s emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
 • Den 11 oktober deltar Fluicell i Aktieportföljen Live, presentationen hålls tillgänglig på bolagets hemsida www.fluicell.com.
 • Den 11 oktober tar Fluicell emot en beställning på ett Dynaflow Resolve Chip från Oblique Therapeutics AB.
 • Den 17–18 oktober besöker Fluicell Center for Tissue Engineering and Regenerative Medicine i Malaysia.
 • Den 26 oktober meddelar Fluicell utfallet i bolagets företrädesemission som tecknades till totalt 80 procent, inklusive tecknings- och garantiåtaganden.
 • Den 26 oktober inträder Fluicell som medlem i branchorganisationen SwedenBIO som samlar svensk life science-industri.
 • Den 7–8 november deltar Fluicell i ATMP Sweden 2022 Stockholm. Den 15 november förnyar Orion Pharma leasingavtal avseende Dynaflow Resolve Gold.
 • Den 25 november tar Fluicell emot en order på BioPen från Monash University i Australien genom Bolagets distributör Axt Pty Ltd.
 • Den 28 november - 2 december deltar Fluicell i Biotechgate Digital Partnering.
 • Den 8 december erhåller Fluicell erhåller order avseende Biopixlar® från Universitetet i Maribor i Slovenien.
 • Den 15 december håller Fluicell en presentation vid evenemanget 3D Printing and Microfludics som anordnades av 3D Heals.
 • Den 19 december erhåller Fluicell en order avseende BioPen från University of Southern California, USA.

Övriga bolagshändelser efter periodens utgång

 • Den 16 januari börjar Farideh Beigi Abhari som Senior Researcher.

För fullständig bokslutskommuniké, se bifogad PDF eller via länken här.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Jonasson, CFO, +46 (0) 768 70 63 88, mats@fluicell.com

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB .