Meddelande om stabiliseringsåtgärder i Fluicell AB (publ) under perioden 18 april – 17 maj 2018 samt avslut av stabiliseringsåtgärder

17 May 2018

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. Fluicell AB (publ) meddelar att Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) avslutat stabiliseringsåtgärder i Fluicell AB:s (publ) aktier på Nasdaq First North Stockholm.

Stabiliseringsperioden i samband med listningen av aktierna i Fluicell AB på Nasdaq First North Stockholm inleddes den 18 april 2018 och avslutades den 17 maj 2018. Under perioden har stabiliseringsförvärv skett av totalt 327 000 aktier. Stabiliseringsperioden är avslutad och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras.

Mangold har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq Stockholm enligt nedan. Kontaktperson på Mangold är Charles Wilken, tel: +46 8 5030 1558.

Stabiliseringsinformation

Emittent:                                        Fluicell AB (publ)
Instrument:                                   
Aktier (ISIN SE0010831321)
Erbjudandestorlek:                      
2 180 000 aktier
Övertilldelningsoption:                327 000 aktier
Erbjudandepris:                           
15,00 SEK per aktier
Ticker:
                                            FLUI
Stabiliseringsansvarig:                
Mangold Fondkommission AB

Stabiliseringstransaktioner
Datum Kvantitet Pris (Högsta) Pris (Lägsta) Pris (Genomsnitt) Valuta Handelsplats
2018-04-18 35 000 15,00 14,50 14,70 SEK First North Stockholm
2018-04-19 SEK First North Stockholm
2018-04-20 SEK First North Stockholm
2018-04-23 SEK First North Stockholm
2018-04-24 SEK First North Stockholm
2018-04-25 35 588 15,00 14,01 14,46 SEK First North Stockholm
2018-04-26 20 000 14,50 14,25 14,34 SEK First North Stockholm
2018-04-27 120 000 14,01 12,75 13,38 SEK First North Stockholm
2018-04-30 60 000 12,70 12,00 12,40 SEK First North Stockholm
2018-05-02 SEK First North Stockholm
2018-05-03 SEK First North Stockholm
2018-05-04 SEK First North Stockholm
2018-05-07 31 157 11,64 11,50 11,59 SEK First North Stockholm
2018-05-08 2 477 11,58 11,58 11,58 SEK First North Stockholm
2018-05-09 22 778 11,75 11,61 11,67 SEK First North Stockholm
2018-05-11 SEK First North Stockholm
2018-05-14 SEK First North Stockholm
2018-05-15 SEK First North Stockholm
2018-05-16 SEK First North Stockholm
2018-05-17 SEK First North Stockholm

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, 0725654205,
victoire@fluicell.com

Kort om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten Biopen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen utvecklar Fluicell en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar™ Retina. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mangold Fondkommission AB, telefon +46-8-5030 1550, är Bolagets Certified Adviser. Advokatfirman Delphi AB är legal rådgivare till Bolaget.

VIKTIG INFORMATION 

Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”)), Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Fluicell har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Fluicell AB 
Biotech Huset, Arvid Wallgrens Backe 20, SE-413 46 Göteborg
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com