UTFALL AV NYTTJANDE AV FLUICELLS TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 2 OCH TO 3

31 May 2022

Fluicell AB (”Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar härmed utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3. Den 27 maj 2022 avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3. Totalt nyttjades 121 060 optioner av serie TO 2, vilket motsvarar cirka 73 procent av det totala antalet optioner av serie TO 2. Vidare nyttjades totalt 1 215 211 optioner, av serie TO 3 vilket motsvarar cirka 73 procent av det totala antalet optioner av serie TO 3. Totalt tillförs Bolaget cirka 7,2 MSEK från TO 2 och TO 3.

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3 i Fluicell

Under perioden 16 - 27 maj 2022 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3 kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 121 060 optioner, av serie TO 2 vilket motsvarar cirka 73 procent av det totala antalet optioner av serie TO 2. Totalt nyttjades 1 215 211 optioner, av serie TO 3 vilket motsvarar cirka 73 procent av det totala antalet optioner av serie TO 3. Totalt tillförs Bolaget cirka 7,2 MSEK från TO 2 och TO 3.

Genom de nyttjade antalet teckningsoptioner tillförs 1 336 271 nya aktier till Fluicell, totalt nytt antal aktier blir därmed 14 660 962 stycken. Aktiekapitalet ökar med 146 989,81 SEK, vilket medför att totalt aktiekapital i Bolaget efter utfallet uppgår till 1 612 705,82 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 9,1 procent baserat på antalet aktier i Fluicell och utfallet av nyttjandet av TO 2 och TO 3. Omväxling av interimsaktier till aktier planeras ske under vecka 24, 2022.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Partner Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Fluicell i samband med optionslösen avseende TO 2 och TO 3.

För mer information om Fluicell, vänligen kontakta:

Mats Jonasson, CFO, Fluicell AB

Telefon:               +46 (0) 768 70 63 88

E-post:                 mats@fluicell.com


Denna information är sådan information som Fluicell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2022, klockan 13:56CET.

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® and Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se