Fluicell offentliggör bokslutskommuniké för helåret 2019

19 Feb 2020

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller ”Bolaget”) offentliggör härmed bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2019. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.fluicell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Victoire Viannay kommenterar

“Jag vill inleda med att kort konstatera att 2019 har varit ett enastående år för Fluicell. Den enskilt viktigaste händelsen var självklart lanseringen av Biopixlar® som utgjorde kulmen av ett mångårigt utvecklingsarbete. Vi har dessutom sett ett markant ökat intresse för våra produkter och en ökning av försäljningstakten mot slutet av året. Under det fjärde kvartalet tillkom flera ordrar och uthyrningsavtal från bland annat MDC Berlin, BSYS och Rockefeller University. Tre Dynaflow Resolve-avtal med Genentech, har dessutom förlängts, ett med tre år samt två med två år.  Vi har sett en stark försäljningstillväxt under 2019 och då speciellt under Q4 och vi bedömer att denna trend fortsätter. Intresset för Biopixlar® har efter lanseringen varit omfattande och ett flertal samverkans och affärsdiskussioner har initieras.”

12 månader (2019-01-01 – 2019-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 2 591 (1 226) KSEK
 • Nettoomsättning om 2 488 (1 226) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -18 161 (-14 450) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -18 683 (-14 778) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -18 635 (-14 700) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -2,49 (-1,96) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17 069 (-12 462) KSEK

Fjärde kvartalet (2019-10-01 - 2019-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 694 (202) KSEK
 • Nettoomsättning om 635 (202) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5 499 (-4 646) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 638 (-4 753) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -5 659 (-4 740) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,76 (-0,63) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 276 (-4 059) KSEK

Händelser under Q4 2019

 • Fluicell deltar på de fransk-svenska Life Science-dagarna i Paris, ett investerings- och samarbetspartnersmöte organiserat av Business Sweden.
 • Fluicell meddelar att en ny patentansökan kring bioprinting fastställt lanseringen av Biopixlar® till den 6 november 2019. I samband med detta publicerar Bolaget en teaser avseende produkten.
 • Fluicell meddelar att Leslie Vosshall-laboratoriet vid Rockefeller University använder BioPen® för potentiellt livsavgörande forskning om neurobiologi relaterat till myggors värdsökande beteende.
 • Fluicell lanserar Biopixlar® den 6 november 2019.
 • Fluicell genomför demonstrationer av Biopixlar® och BioPen® på Edinburgh University.
 • Fluicell genomför demonstration av BioPen® på Roche i Schweiz.
 • Fluicell erhåller köporder from BSYS (Biological Monitoring Systems Switzerland) på ett Dynaflow® Resolve chip.
 • Fluicell förnyar avtalet gällande Dynaflow Resolve Gold med Orion Pharma.
 • Fluicell säljer BioPen®-förbrukningsvaror till Rockefeller University/HHMI.
 • Fluicell genomför en riktad emission och emitterar vederlagsfria teckningsoptioner i syfte att öka försäljningstillväxt och takten i utvecklingsarbetet.
 • Fluicell deltar i den skotska mikroskopiföreningens 47: e symposium i Edinburgh.
 • Fluicell tillkännager förnyelsen av ett Dynaflow Resolve-chipavtal med Genentech avseende en treårsförlängning med en förskottsbetalning om 30 000 USD.
 • Fluicell meddelar förlängning av två Dynaflow Resolve-chipavtal med Genentech genom en två-årig förlängning med en förskottsbetalning om 38 000 USD.
 • Fluicell erhåller en beställning via distributören NPI Electronics GmbH för BioPen® System från Max Delbrück Center for Molecular Medicine i Tyskland.
 • Fluicell genomför extra bolagsstämma. För ytterligare information om de beslut som fattades hänvisas till pressmeddelande publicerat det 19 december 2019.
 • Fluicell meddelar att styrelseledamöter och ledande befattningshavare har tecknat aktier via incitamentsprogram 2017/2019.
 • Fluicell meddelar att avstämningsdag för att erhålla vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 i Fluicell AB är den 9 januari 2020.

Nya rekryteringar

 • Den 1 oktober rekryteras Dr. Samareh Gharaei som Scientific Sales Specialist.
 • Den 1 november rekryteras Nupur Sharma som Scientific Sales Specialist.

Händelser efter periodens utgång

 • Den 8 januari meddelar Fluicell att första dag för handel av de teckningsoptioner av serie TO 1 som Fluicell delar ut till sina aktieägare, i syfte att minska den riktade unitemissionens utspädningseffekt i kombination med att säkerställa Bolagets långsiktiga kapitalbehov, är fastställd till den 15 januari 2020.
 • Den 14 januari publicerade forskare vid Genentech en artikel i Cells Report kopplat till användning av Dynaflow Resolve.
 • Den 20 januari anordnade Fluicell öppet hus för studenter som en del av Student Chapter Chalmers, vilka fick möjlighet att få en förstahandsupplevelse av bioprinting med hjälp av Biopixlar® och den handburna gamepad-kontrollen.
 • Den 23 januari sålde Fluicell förbrukningsvaror och Biopen-mjukvarusupport till universitet i Oslo.
 • Den 21 januari anslöt Klaudia Małgorzata Jurczak till Fluicell för att genomföra sitt examensarbete. Małgorzata Jurczak är specialiserad på regenerativ medicin och kommer att utveckla nya applikationer inom bioprinting med Biopixlar®.
 • Den 3 februari meddelade Fluicell att Bolaget utvecklat sin webbplats för Investor Relations.
 • Mellan den 15-19 februari deltar Fluicell på Biophysical Society-konferensen i San Diego där CSO Tatsiana Lobovkina presenterar tillvägagångssätt avseende mikrofluidik för bioavtryck av in vitro-vävnadsmodeller.

För fullständig delårsrapport, se bifogad PDF eller tryck här.

För mer information, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Denna information är sådan information som Fluicell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2020.

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550 alternativt via ca@mangold.se.