Fluicells delårsrapport för januari-september 2018

21 Nov 2018

Sammanfattning av delårsrapport

Tredje kvartalet (Q3) 2018 i sammandrag

 •  Rörelsens intäkter uppgick till 287 (21) KSEK
 •  Nettoomsättning om 287 (20) KSEK
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -3 398 (-2 079) KSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -3 505 (-2 096) KSEK  
 •  Resultat före skatt uppgick till -3 518 (-2 100) KSEK
 •  Resultatet per aktie uppgick till -0,47 (-6,80) SEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -4 345 (-2 298) KSEK  

Delåret (1 januari-30 september) 2018 i sammandrag

 •  Rörelsens intäkter uppgick till 1 024 (245) KSEK
 •  Nettoomsättning om 1 024 (225) KSEK
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -9 806 (-5 256) KSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -10 025 (-5 306) KSEK
 •  Resultat före skatt uppgick till -9 960 (-5 334) KSEK
 •  Resultatet per aktie uppgick till -1,33 (-17,28) SEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 403 (-4 703) KSEK

Händelser under tredje kvartalet 2018

 •  Vi deltog i FENS (Federation of European Neuroscience Societies), som ägde rum i Berlin under 7-11 juli. Vårt besök genererade ytterligare intresse för våra produkter, såväl som ett mycket gott antal nya intressenter och kontakter.
 •  Vi arbetar för närvarande på en fjärde patentfamilj. Förra året skickade vi in en provisorisk patentansökan för denna familj, vilket tillät oss att fortsätta förfina patent utan att behöva dela med oss av några detaljer, samtidigt som vi fortfarande säkrade ett ansökningsdatum.
 •  I slutet på juli skickade vi in en internationell PCT patentansökan för Biopixlar.
 •  I början av augusti utförde vi en BioPen demonstration för EMORY University, School of Medicine, USA.
 •  Den 29:e augusti släppte vi Biopixlars produktdesign, vilket markerade att vi uppnått en viktig milstolpe i utvecklingen av vår innovativa bioprinterplattform Biopixlar.
 •  Försäljning i augusti inkluderade Dynaflow Chip uthyrning till Genentech i USA och Dynaflow Chip till NMI Technologietransfer GmbH i Tyskland.
 •  Den 5:e september besökte vi kongressen Congrés CyberMed in France.
 •  Under den 14:e till 16:e september besökte vi Europhysiology i London, Storbritannien. Vårt besök genererade många intressenter och initial kontakt med en potentiell distributör i mellanöstern.
 •  I slutet av september utförde vi en BioPen demonstration på IPSEN Pharmaceutical i Cambridge, Storbritannien.
 •  Den 25:e september publicerade vi en nyhetsartikel om en viktig kund Marc Rizzo, Associate Professor vid Maryland Universitets School of Medicine i Baltimore. Rizzo har använt BioPen i flertalet experiment som nu har blivit publicerade i en framstående vetenskaplig tidskrift.
 •  Den 26:e September utförde vi en Dynaflow demo för Amgen.
 •  Den 27:e September besökte vi Congrés Genesis i Frankrike där stort intresse visades för Dynaflow.
 •  Den 28:e September utförde vi en BioPen demo på Genentech, USA.
 •  Den 30:e September besökte vi Safety Pharmacology Society konferensen i Washington DC, USA, vilket genererade många nya intressenter både för Dynaflow och BioPen.

Nya rekryteringar

 •  Matija Rojnik började i september som Product Marketing and Sales Manager. Matija har en Ph.D. i Biomedicin från Ljubljana Universitet, Slovenien, och mer än fem års erfarenhet av marknadsföring inom life science.

Händelser efter periodens utgång

 •  Den första oktober, bröstcancerdagen, skrev vi ut en Biopixlar version av Rosa bandet i mänskliga bröstcancerceller, för att bidra till att öka kännedomen om bröstcancer.
 •  I oktober sålde vi ett Dynaflow chip till Oxfords Universitet, Storbritannien.
 •  I oktober beställde Universitetet i Oslo, Norge, nya BioPen spetsar.
 •  Vårt patent EP3023151, med titeln “Method for generating a localized fluid flow circulation zone and corresponding pipette” blev beviljat. Beslutet har publicerats den 7:e november 2018 i European Bulletin No. 18/45 och kommer att gälla i Schweiz, Tyskland, Danmark, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna och Sverige.
 •  Den 13:e November lanserade vi en ny version av BioPen mjukvaran.
 •  Den 15:e November förnyade vi ett Dynaflow Resolve Gold Resolve avtal med Orion Pharma.
 •  Den 16:e November så signerades ett nytt distributörsavtal med Scientifica.

VD har ordet

”Det tredje kvartalet av 2018 har varit fokuserat på vidareutvecklingen av vår bioprinterplattform Biopixlar och dess applikationer. I augusti avslöjade vi produktdesignen, och med hjälp av vår labbprototyp har vi kunnat göra stora framsteg gällande applikationer centrerade kring onkologi och dermatologi. Tack vare dessa in-house genererade data har vi redan nu kunnat initiera Biopixlars marknadsförings- och produktlanseringskampanj. Startskottet går den 27-29 november då vi kommer att presentera Biopixlar data på ”2nd Annual Dermatology Drug Development Summit” i Boston. Vi kommer till mötet laddade med Biopixlar applikationer och då framför allt vävnadsmodelller av hudcancer för läkemedelsutveckling. Vi ser med stor spänning fram emot detta event och jag vill tacka alla medarbetare för deras enorma arbetsinsats för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för en lyckad presentation. Utöver vårt arbete med Biopixlar så har vi detta kvartal också träffat viktiga industriella och institutionella aktörer från hela världen, vilket har stärkt vår ingångsposition till flera nya marknader. Vår nya Head of Business Development i Europa har snabbt tagit ett starkt tag om den franska marknaden och genom utvalda evenemang säkerställt att vi ses och hörs av nyckelföretag inom läkemedel och kosmetika. Vi har också träffat flera av ambassader utsedda handels- och kommersialiseringsparter för att få hjälp att hitta rätt affärspartners i områden såsom Mellanöstern, Kina, Nordasien och Israel. Kort sagts så har vi gjort stora framsteg i att utöka vår marknadsnärvaro. En annan viktig utveckling är att vi fortsätter att beviljas patent i viktiga områden, och nyligen blev ett patent för de underliggande teknologiska principerna bakom både Biopixlar och BioPen godkända Europa. Motsvarande patent är sen tidigare godkänt i USA. Detta godkännande var resultatet av fem års hårt arbete, men ovärderligt, då det både ger oss en stor strategisk fördel och en trygghet i förhållande till framtida potentiella konkurrenter. Utöver våra egna framsteg så är vi extremt glada att se att fler och fler av våra kunder publicerar forskningsresultat som de har uppnått med hjälp av Fluicells produkter i erkända vetenskapliga tidskrifter.

Fortsatt ökad försäljning

Sommaren innebär en lägre försäljningstakt, och vi har därav upplevt en blygsam försäljning under denna period. Det totala värdet för alla avtal från första till tredje kvartalet är 2 230 KSEK varav 1 311 KSEK garanteras för 2018. Omsättningen uppgick till 326 KSEK (102 KSEK 2017) under första kvartalet, 411 KSEK (103 KSEK 2017) under andra kvartalet och 287 KSEK (20 KSEK 2017) under tredje kvartalet och resten inväntar årligt godkännande från våra kunder. Vi har säkrat avtal med några av de mest ansedda universiteten i världen: Genentech beställde ett Dynaflow Resolve chip; Technion - Israel Institute of Technology köpte ett BioPen PRIME system; och i början av oktober slöt vi två avtal: det prestigefyllda Universitetet i Oxford köpte vårt Dynaflow Resolve chip och Universitetet i Oslo köpte nya pipetter. Universitetet i Oslo har dessutom en publikation på väg för resultat där BioPen har använts. Förutom avtalen med prestigefyllda universitet så förnyade vi i november ett Dynaflow Resolve Gold avtal med Orion Pharma i Finland. Den fortsatta försäljningen av våra produkter till världsledande institutioner och opinionsledare är extremt viktig för vårt varumärke och kommer på sikt att driva ytterligare försäljning.

Trots dessa framsteg är vi dock inte helt nöjda med vår försäljningsutveckling. Vi utökar därför vårt försäljnings- och marknadsföringsteam med Matija Roknik som ny Marketing and Sales Manager. Rojnik har en Ph.D. i Biomedicin från Ljubljanas Universitet, Slovenien, och över fem års erfarenhet av marknadsföring inom life science.

Sammantaget är vi finansiellt enligt plan och vi har en stark likvid position. Produkt och applikationsutvecklingen för Biopixlar ångar på i mycket hög fart och vi ser med stor spänning fram emot presentationen på ”2nd Annual Dermatology Drug Development Summit” i Boston om en vecka. Teamet är mycket motiverat, och vår tilltro till bolaget är starkare än någonsin.”

Läs hela delårsrapporten i bifogad pdf.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, 0725654205, victoire@fluicell.com

Denna information är sådan information som Fluicell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 21 november 2018.

Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen utvecklar Fluicell en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® Retina. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550.