Fluicell AB genomför riktad emission om 23,2 MSEK och emitterar vederlagsfria teckningsoptioner

22 Sep 2021

Fluicell AB (”Fluicell” eller ”Bolaget”) har genomfört en riktad nyemission av aktier om 23,2 MSEK samt vederlagsfria teckningsoptioner.

För att finansiera Bolagets ökning av försäljningstillväxten och takten i utvecklingsarbetet inom regenerativ medicin har styrelsen i Fluicell beslutat med stöd av emissionsbemyndigandet från bolagsstämman att genomföra en nyemission om 23,2 MSEK och emittera 1 333 452 aktier till en teckningskurs om 17,40 SEK per aktie riktad till en grupp investerare bestående av bland annat Henrik Nilsson, Johan Stein och Dariush Hosseinian (”Investerarna”). Teckningskursen motsvarar en rabatt om 13 procent jämfört med volymviktad snittkurs per den 21 september 2021.

Genom emissionen kommer Bolaget att tillföras 23 202 064,80 SEK före emissionskostnader som kommer att uppgå till ca. 1,7 MSEK. Antalet aktier ökar med 1 333 452 från 11 991 239 till 13 324 691 och aktiekapitalet ökar med 146 679,72 SEK från 1 319 036,29 SEK till 1 465 716,01 SEK, utspädningen uppgår till 10,01%.  

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda aktieägarbasen samt att en riktad nyemission är en möjlighet att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Detta talar enligt styrelsens bedömning sammantaget och med tillräcklig styrka för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen i Bolaget bedömer, mot bakgrund av att den riktade emission genomförts genom ett book building-förfarande, att den riktade emissionen har genomförts på marknadsmässiga villkor.

Vidare beslutar styrelsen att emittera totalt 166 682 teckningsoptioner (”TO2”). Teckningsoptionerna riktas till de nya Investerarna. Varje teckningsoption medför rätt att under perioden från 16 maj 2022 till och med 27 maj 2022 teckna en aktie till 60 % av den volymvägda genomsnittskursen under perioden 25 april 2022 till och med 8 maj 2022. Teckningskursen ska dock aldrig kunna fastställas till ett lägre värde än kvotvärdet och inte till ett högre värde än 25 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 kan Fluicell tillföras ytterligare maximalt cirka 4 MSEK, baserat på maximal teckningskurs. Slutgiltig erhållen emissionslikvid kommer att baseras på slutligt fastställd teckningskurs.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 kommer utspädningen att uppgå till cirka 1,24 procent, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter registrering av de nya aktierna i den Riktade Emissionen. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 kommer antalet aktier att öka med 166 682 från 13 324 691 till 13 491 373 och aktiekapitalet kommer att öka med 18 335,02 SEK från 1 465 716,01 SEK till 1 484 051,03 SEK.

Därutöver avser styrelsen att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om utdelning av 1 665 586 teckningsoptioner (”TO 3”) till samtliga aktieägare i Bolaget. Detta för att ge befintliga aktieägare möjlighet att erhålla vederlagsfria teckningsoptioner. Villkor för dessa optioner föreslås bli: En ny option per 8 innehavda aktier. I övrigt samma villkor som TO 2 ovan.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 kommer utspädningen att uppgå till cirka 10,99 %, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter registrering av de nya aktierna i den Riktade Emissionen. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 kommer antalet aktier att öka med 1 665 586 från 13 491 373 till 15 156 959 och aktiekapitalet kommer att öka med 183 214,46 SEK från 1 484 051,03 SEK till 1 667 265,49 SEK. TO 3 kan inbringa max ca 42 MSEK till bolaget.

Avstämningsdag för att erhålla teckningsoptioner i TO3 kommer att meddelas så snart den är fastställd.

Teckningsoptionerna TO3 avses att tas upp till handel på Nasdaq First North så snart som möjligt efter emissionen av dessa.

Partner Fondkommission AB har varit finansiell rådgivare vid transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Jonasson, CFO, +46 (0) 768706388 mats@fluicell.com

Denna information är sådan information som Fluicell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2021 kl.16:35


Denna information är sådan som Fluicell är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-22 16:35 CET.

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se