Fluicell offentliggör bokslutskommuniké för helåret 2020

24 Feb 2021

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller ”Bolaget”) offentliggör härmed bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2020. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.fluicell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Victoire Viannay kommenterar

”Majoriteten av vår befintliga säljpipeline domineras stort av Biopixlar®. 2020 var året då vi validerade Biopixlar® vetenskapligt, dels via en artikel i Scientific Reports och dels genom att vi fick ett stort EU-anslag i mycket hög internationell konkurrens. Det var också året då försäljningen av Biopixlar® och Biopixlar®-relaterade tjänster inleddes.”

Kvartal 4 (1 oktober – 31 december) 2020 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 262 (694) KSEK
 • Nettoomsättning om 1 202 (635) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -4 635 (-5 499) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 787 (-5 638) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -4 898 (-5 659) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,41 (-0,76) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -4 788 (-4 276) KSEK

Helåret (1 januari - 31 december) 2020 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 4 870 (2 591) KSEK
 • Nettoomsättning om 4 635 (2 488) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -16 421 (-18 161) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -17 026 (-18 683) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -17 590 (-18 635) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,53 (-2,49) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -17 569 (-17 069) KSEK

Händelser under fjärde kvartalet 2020

 • Den 16 oktober 2020 meddelar Fluicell att Bolaget genomför en riktad nyemission om cirka 4 MSEK i syfte att förstärka försäljningsorganisationen och affärsutvecklingen.
 • Den 30 oktober 2020 meddelar Fluicell att Bolaget erhåller EU-anslag om cirka 5,2 MSEK baserat på Biopixlar®. Anslaget är på totalt cirka 31 MSEK, varav Fluicells del motsvarar cirka 5,2 MSEK.
 • Den 10 november 2020 meddelar Fluicell att en expertgranskad artikel har publicerats i tidskriften Scientific Reports, där forskare från Fluicell i samarbete med Cellectricon AB samt forskare verksamma vid Karolinska Institutet visar hur Biopixlar® kan användas för att skapa tredimensionella biologiska vävnader med samma höga precision som i mänskliga vävnader och organ.
 • Den 19 november 2020 publicerar Fluicell finansiell rapport för det tredje kvartalet 2020.
 • Den 25 november 2020 meddelar Fluicell att Bolaget, genom distributören NPI Electronics GmbH, mottagit BioPen-köporder från Slovak Academy of Science in Bratislava.
 • Den 27 november 2020 meddelar Fluicell att Bolaget mottagit sin andra köporder från Oblique Therapeutics AB avseende Dynaflow® Resolve-system.
 • Den 1 december 2020 meddelar Fluicell att Bolaget avser att lansera Biozone 6, ett helt nytt koncept inom högupplösande encellsfarmakologi, under Q1 2021. Produkten har utvecklats i samråd med Hoffmann-La Roche. I samband med utvecklingsarbetet har Hoffman-La Roche även köpt ett Biozone 6-system.
 • Den 3 december 2020 meddelar Fluicell att Bolaget utökar samarbetet med Swift Analytical Ltd med nytt distributionsavtal avseende Biopixlar®.
 • Den 3 december 2020 meddelar Fluicell att Bolaget tecknat ett leasingavtal avseende Biopixlar® med Dr. Luiz Eduardo Bertassoni vid Oregon Health & Science University (”OHSU”) i USA.
 • Den 8 december 2020 meddelar Fluicell att Bolaget ökar sin marknadsnärvaro i Kina genom nytt distributionsavtal med Beijing E-science Co. Ltd avseende försäljning av BioPen® System.

Händelser efter periodens utgång

 • Den 13 januari 2021 meddelar Fluicell att personer i Bolagets styrelse och ledning gjort förändringar i sina respektive innehav i Fluicell.
 • Den 15 januari 2021 meddelar Fluicell att Bolaget mottagit en köporder på ett BioPen® System från det framstående universitetssjukhuset Chongqing Xinqiao Hospital i Chongqing via Beijing Longfujia Life Sciences Ltd, en av Bolagets distributörer i Kina.
 • Den 11-13 januari 2021 deltar Fluicell vid den virtuella konferensen med en presentation om encellsteknologier inom neurovetenskap.
 • Den 11 februari 2021 håller Fluicell en presentation om Biopixlar® vid ett livestreamat webinar organiserat av brittisk-baserade forskningsorganisationen The Tissue and Cell Engineering Society.
 • Den 22-26 februari 2021 deltar Fluicell vid den 65:e upplagan av Biophysical Society Annual Meeting med en presentation om hur encellsbiologi och högresolutionsbioprinting kan utvidga möjligheterna inom cellbiologi och biomedicinsk forskning.

Rekryteringar efter perioden

 • Den 18 januari 2021 rekryterar Fluicell Andreas Svanström som Application Scientist.

För fullständig bokslutskommuniké, se bifogad PDF eller https://fluicell.com/investor-relations/documents

För mer information, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 725 65 42 05, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se.