Avstämningsdag för att erhålla vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 i Fluicell AB är bestämd till den 9 januari 2020.

27 Dec 2019

Fluicell AB (”Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att avstämningsdag för att erhålla de vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 som Fluicell delar ut till sina aktieägare, i syfte att minska den riktade unitemissionens utspädningseffekt i kombination med att säkerställa Bolagets långsiktiga kapitalbehov, är bestämd till den 9 januari 2020. Detta innebär att sista dag för handel i Fluicells aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner av serie TO 1 är den 7 januari 2020. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsoptioner av serie TO 1 är den 8 januari 2020. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida.

Villkor i korthet för teckningsoptioner av serie TO 1

En (1) teckningsoption av serie TO 1 tilldelas för varje tre (3) aktier som innehas på avstämningsdagen. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttiofem (75) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under den period på 10 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden från och med den 1 juni 2020 till och med den 22 juni 2020. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckningskursen avrundas till närmaste heltal öre. Teckningskursen ska inte överstiga 9,90 SEK per aktie och ej heller understiga 8,50 SEK per aktie.

Handel med teckningsoptioner av serie TO 1

Som tidigare kommunicerats avses teckningsoptionerna av serie TO 1 att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag kommer att meddelas marknaden via separat pressmeddelande så snart datum är fastställt.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Mats Jonasson, CFO, +46 (0) 768 70 63 88, mats@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550 alternativt via ca@mangold.se.