Fluicell meddelar sista dag för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

15 Jun 2020

Fluicell AB (publ) (”Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar att sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 (”TO 1”) är onsdagen den 17 juni 2020, samt att sista dag för nyttjande av TO 1 är måndagen den 22 juni 2020. Innehavare av TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Fluicell till en kurs om 8,50 SEK per aktie. Teaser, informationsblad och anmälningssedel hålls tillgängliga på Fluicells (www.fluicell.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavare av teckningsoptioner tecknar nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner senast klockan 17:00 CEST måndagen den 22 juni 2020, alternativt säljer innehavda TO 1 senast onsdagen den 17 juni 2020.

TO 1 i sammandrag:

  • Teckningskurs: Varje TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Fluicell till en kurs om 8,50 SEK.
  • Emissionsvolym: Det finns 3 134 938 utestående TO 1. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 1 tillförs Fluicell cirka 26,6 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Sammantaget har Fluicell avtalat om teckningsförbindelser och garantiteckning motsvarande cirka 18 MSEK (cirka 68 procent av emissionsvolymen).
  • Antal nu utestående aktier i Fluicell: 8 324 970.
  • Värdering (pre-money): Cirka 70,8 MSEK.

Vid fullt nyttjande av TO 1 kommer antalet aktier i Fluicell öka med 3 134 938 till 11 459 908 och aktiekapitalet öka med
344 843,18 SEK till 1 260 589,88 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 27 procent baserat på antalet aktier i Fluicell efter fullt nyttjande av samtliga TO 1. TO 1 är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet "FLUI TO1" och med ISIN SE0013646569.

Teaser, informationsblad och anmälningssedel hålls tillgängliga på Fluicells (www.fluicell.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare 

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Fluicell i samband med optionslösen avseende TO 1. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare. 

För ytterligare information om TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission, +46 (0) 40 615 14 10, info@sedermera.se

För mer information om Fluicell, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se.