Fluicell intensifierar satsning på Biopixlar ® för terapier inom regenerativ medicin

05 May 2021

Fluicell AB (publ.) (“Fluicell” eller ”Bolaget”) har beslutat att intensifera arbetet med att vidareutveckla och etablera Biopixlar®, Bolagets 3D-bioprinter, inom regenerativ medicin, med fokus på terapier baserade på 3D-printade celler och vävnad. Bolaget har sedan tidigare bedrivit R&D-arbete inom regenerativ medicin, och avser att framöver accelerera utvecklingen genom ett partnerskapsprogram med målsättningen att generera avancerade terapiläkemedel (ATMP) för medicinska sjukdomar och tillstånd som idag saknar adekvata behandlingslösningar .

Fl uicell har tidigare kommunicerat att Biopixlar® inte enbart bör betraktas som en singulär produkt, utan som en skalbar plattform med potential inom en rad användningsområden. Biopixlar®s fundament är dess förmåga att med mycket hög precision, med rötter i Fluicells encellsteknologi, replikera mänsklig vävnad i form av exempelvis in-vitro modeller av levervävnad. Dessa kan sedan användas inom forskning och läkemedelsutveckling för att analysera effekter av olika substanser och behandlingar. Enligt Bolagets bedömning är Biopixlar® en banbrytande teknologi, som satt en ny standard inom bioprinting. Sedan lanseringen av Biopixlar® 2019 har plattformen rönt stor uppmärksamhet bland forskare, och stod under räkenskapsåret 2020 för cirka 60 procent av Bolagets ökning i försäljningsvolym.

Fluicells R&D-team har fokuserat på att ta fram ”proof-of-concept” när det gäller Biopixlar®s förmåga attskapa detaljerad vävnad som printas på transplanterbara membran, med målsättningen att i framtiden utveckla avancerade terapierläkemedel (ATMP) som gör det möjligt att exempelvis reparera och återställa skadade organ. Resultaten från det tidiga utvecklingsarbetet har hittills varit lovande och Bolaget avser nu att utöka och accelerera satsningarna. Ambitionen är att etablera plattformen på den enorma marknaden för regenerativ medicin, med fokus på vävnadstekniska produkter som till exempel kan användas vid reparation av hjärta och bukspottskörtel eller för behandling av ögonsjukdomar såsom åldersrelaterad makuladegeneration. Det saknas idag tillfredställande behandlingar för samtliga av dessa områden. Nya, fungerande bioprintade terapier skulle enligt Bolagets bedömning således kunna få mycket stort marknadsgenomslag. Den adresserbara marknaden bedöms uppgå till omkring 39 miljarder USD årligen, med en årlig tillväxttakt (CAGR) om 24,5 procent.  

Fluicell kommer nu fortskrida med utvecklingen av bioprintade vävnader och terapier enligt tre faser:

  • In vitro cellkulturer, det vill säga utveckling av modeller av mänsklig vävnad: 2021/2022
  • In vivo för prekliniska studier: 2022/2023
  • In vivo för kliniska studier: planeras inledas 2026 

I syfte att samla nödvändiga resurser, och dra nytta av partnerskap med andra ledande aktörer, kommer Fluicell inom kort lansera samarbetsprogrammet BioRej Advance, med fokus på att bilda partnerskap inom regenerativ medicinsk forskning och uveckling av avancerade terapiläkemedel med utgångspunkt i transplanterbar mikrovävnad.

För att kunna intensifiera det pågående utvecklingsarbetet och etablera Biopixlar® som en banbrytande plattform inom regenerativ medicin undersöker Bolaget tänkbara finansieringsmöjligheter. Styrelsen har föreslagit att årstämman den 14 maj 2021 bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 2 400 000 nya aktier. Styrelsen och ledningen i Fluicell bedömer att det finns ett behov av att resa ytterligare kapital för att stödja Bolagets fortsatta tillväxt och realisera den potential som finns för Biopixlar® inom regenerativ medicin.

Fredagen den 7 maj kommer Fluicell publicera en inspelad presentation med Bolagets VD, Victoire Viannay, där den utökade Biopixlar®-satsningen och uppdaterade strategin presenteras.

VD Victoire Viannay kommenterar:

”Detta är ett historiskt och otroligt spännande ögonblick för Fluicell. Vi tar nu steget och till fullo satsar på Biopixlar®s potential. Vi har tidigare beskrivit vår syn på plattformen, och har haft ett pågående R&D-arbete där vi utforskat olika spår. Till följd av de framsteg som gjorts, även i form av vetenskapliga studier med plattformen, samt det mycket stora intresse vi ser för Biopixlar®, har vi nu beslutat att accelerera arbetet med att etablera Fluicell som en innovationsledare inom terapier för regenerativ medicin. Viktigt att understryka är samtidigt att detta ligger helt i linje med Fluicells kärna; vi kommer fortsätta att utveckla och sälja våra andra produkter inom encellsteknologi och ser detta som en naturlig tillväxt. Biopixlar® utgår från vår befintliga teknologiska plattform inom encellsteknologi, och den satsning som nu görs mot terapier inom regenerativ medicin utgår i sin tur från Biopixlar®.”

Kort om Biopixlar®

Biopixlar®, lanserad i november 2019, är ett helt nytt koncept inom högupplöst bioprinting med rötter i avancerad mikroteknologi. Biopixlar® skapar tredimensionell komplex biologisk vävnad som har potentialen att efterlikna funktioner i mänskliga organ. Dessa printade vävnader kan användas som försöksmodeller i läkemedelsutveckling och forskning. Produkten har enligt styrelsens bedömning mycket stor kommersiell potential.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com


Denna information är information som Fluicell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2021.

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®,Dynaflow® Resolve och Biozone 6™ som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se.