Kommuniké från extra bolagsstämma i Fluicell AB (publ)

19 Dec 2019

Idag, den 19 december 2019, hölls extra bolagsstämma i Fluicell AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av units

Stämman godkände styrelsens beslut om riktad emission. Genom emissionen ska aktiekapitalet kunna öka med högst
88 000,00 kronor genom nyemission av högst 800 000 aktier till en teckningskurs om 8 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 6 400 000,00 kronor.

Genom emissionen ska Bolaget emittera högst 640 000 teckningsoptioner av serie TO 1 berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie i Bolaget. Genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 1 kan aktiekapitalet komma att öka med högst 70 400,00 kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

 1. En unit består av fem (5) nyemitterade aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO 1, envar berättigande till teckning av en (1) ny aktie.
 1. Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma personerna nedan med den fördelning som följer enligt nedan;
Namn Högst antal units
Polynom Invest AB 25 000
Formue Nord Fokus A/S 23 000
Alexander Schoeneck 17 500
Andreas Johansson 17 500
Love Carlsson 17 500
Jens Olsson 12 500
John Bäck 11 250
Stefan Lundgren 8 250
Eastbridge Capital AB 7 500
Peter Nilsson 7 500
Jimmie Landerman 5 000
Torna Kapital AB 3 750
Tonoy Sayeed 3 750
Totalt 160 000
 1. För varje tecknad unit ska erläggas 40 kronor (8 kronor per aktie) kontant. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Betalning ska erläggas den 19 december 2019.
 1. Teckning av units ska ske den 19 december 2019 med bindande verkan på särskild teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
   
 2. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. Aktier som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 1 medför rätt till utdelning på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
 1. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttiofem (75) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under den period på 10 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Teckningskursen ska inte överstiga 9,90 kronor per aktie. Teckningskursen ska inte understiga 8,50 kronor per aktie.
 1. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden från och med den 2020-06-01 till och med den 2020-06-22.
 1. Teckningsoptionerna av serie TO 1 ska vara föremål för organiserad handel.
 1. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 1 framgår av särskild bilaga.
 1. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
 1. Beslutet villkoras av att extra bolagsstämma den 19 december 2019 även beslutar om riktad emission av teckningsoptioner enligt beslutspunkt 8 nedan.
   
 2. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering

Anledningen till styrelsens beslut att frångå aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att tillvarata möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital på ett kostnadsoptimalt och flexibelt sätt samtidigt som Bolaget får in kapitalstarka nya aktieägare. Kapitaliseringen ska i ett första skede finansiera Bolagets verksamhet och värdedrivande aktiviteter fram till halvårsskiftet 2020, med ett fokus på etableringen av Biopixlar® på marknaden, men även en ökad försäljningsaktivitet för de redan etablerade produkterna. Teckningsoptionerna ökar förutsättningarna att ta in ytterligare rörelsekapital därefter på ett kostnadseffektivt sätt. Aspekterna ovan har resulterat i slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för Bolaget och aktieägarna på sikt.

Värderingen motsvarar en av styrelsen bedömd marknadsmässig kurs som fastställts utifrån en 5-dagars genomsnittlig volymvägd kurs för Bolagets aktie för en handelsperiod upp till två handelsdagar innan styrelsens beslut med en procentuell rabatt om cirka 12 procent.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Stämman godkände styrelsens beslut om riktad emission av teckningsoptioner. Genom emissionen ska Bolaget emittera högst 2 494 990 teckningsoptioner av serie TO 1 berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie i Bolaget. Genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 1 kan aktiekapitalet komma att öka med högst 274 448,90 kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget.
 2. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
 3. Syftet med emissionen av teckningsoptioner till Bolaget är överlåtelse av vederlagsfria teckningsoptioner till Bolagets aktieägare. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt avseende den riktade emissionen till Bolaget är att genom Bolaget på ett praktiskt sätt hantera överlåtelsen av de vederlagsfria teckningsoptionerna till Bolagets aktieägare.
 4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske den 19 december 2019 med bindande verkan på särskild teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.
 5. Bolaget ska överlåta teckningsoptionerna pro rata till Bolagets aktieägare enligt en fördelning som innebär att befintligt aktieinnehav vid viss tidpunkt som Bolagets styrelse beslutar om kommer tre (3) aktier ge rätt till en (1) vederlagsfri teckningsoption.
 6. Aktier som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 1 medför rätt till utdelning på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
 7. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttiofem (75) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under den period på 10 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Teckningskursen ska inte överstiga 9,90 kronor per aktie. Teckningskursen ska inte understiga 8,50 kronor per aktie.
 8. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden från och med den 2020-06-01 till och med den 2020-06-22.
 9. Teckningsoptionerna av serie TO 1 ska vara föremål för organiserad handel.
 10. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 1 framgår av särskild bilaga.
 11. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
 12. Beslutet villkoras av att extra bolagsstämma den 19 december 2019 även beslutar om riktad emission av units enligt beslutspunkt 7 ovan.
 13. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Göteborg i december 2019

Fluicell AB (publ)

STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Mats Jonasson, CFO, +46 (0) 768 70 63 88, mats@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550 alternativt via ca@mangold.se.