Kommuniké från årsstämma 2023

17 May 2023

Idag 2023-05-17 höll Fluicell AB (publ) årsstämma. Stämman biföll samtliga punkter på dagordningen enligt styrelsens och valberednings förslag:

 • Styrelsens ordförande Stefan Tilk valdes till ordförande för stämman.
 • Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag. För verksamhetsåret 2022 sker således ingen utdelning.
 • Stämman beslutade att ge samtliga som under 2022 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
 • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleant och en revisor utan revisorssuppleant.
 • Stämman beslutade att årligt arvode ska utgå till styrelseordföranden med 262 500 kr, samt med 105 000 kr för envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställd i bolaget. Vidare beslutades att ersättning till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.
 • Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av de sex styrelseledamöterna Daniel Chiu, Carl Fhager, Gavin Jeffries, Owe Orwar, Stefan Tilk samt Regina Fritsche Danielson. Stefan Tilk omvaldes till styrelsens ordförande.
 • Stämman beslutade om omval av revisionsbolaget KPMG AB som auktoriserat revisionsföretag. KPMG har utsett Daniel Haglund till huvudansvarig revisor.
 • Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets valberedning inför årsstämman 2023 ska bestå av fyra ledamöter, en representant för var och en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna, som önskar utse en ledamot till valberedningen samt styrelsens ordförande. Vilka som har rätt att utse ledamöter till valberedningen ska baseras på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2023. Vid bedömning av aktieägares storlek ska en grupp aktieägare anses utgöra en aktieägare om de ägargrupperats i Euroclear Sweden ABs register. Så snart valberedningen har konstituerat sig ska bolaget på sin hemsida lämna uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen och om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Valberedningens mandattid löper intill dess en ny valberedning utsetts. Valberedningen ska lämna förslag till ordförande vid årsstämma, antal styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, val av styrelseledamöter och val av styrelsens ordförande, arvode till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna, antal revisorer och revisorssuppleanter, val av revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter, arvode till revisorer, och i förekommande fall, ändring av principer för hur valberedningen utses samt instruktionen för valberedningen.
 • Stämman beslutade att högst 625 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 625 000 aktier i bolaget ska emitteras. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolaget. Bolaget ska efter teckning ha rätt och skyldighet att i enlighet med styrelsen i bolagets beslut överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget. Betalning för teckningsoptionerna vid överlåtelse från bolaget ska ske med marknadsmässigt belopp som fastställs med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell.
 • Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berätta konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst 6 000 000 aktier vilket motsvarar en minskad ägarandel för icke deltagande aktieägare (utspädning) uppgående till ca 19,68 procent.
 • Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen utser i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

För ytterligare information

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27,  victoire@fluicell.com

Mats Jonasson, CFO, +46 (0) 768 70 63 88, mats@fluicell.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, 070-755 95 51, ca@skmg.se

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.