Fluicell offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2019

21 Aug 2019

Fluicell AB (publ.) (”Fluicell”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det andra kvartalet 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.fluicell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

VD Victoire Viannay kommenterar

”Vi fortsätter att lägga vårt fokus på att utveckla Biopixlar®-tekniken och under detta kvartal har vi gjort betydande framsteg mot att nå vår målsättning, att lansera Biopixlar® före årets slut. I maj 2019 deltog vi på Dermatology Drug Development Summit i Frankfurt, ett viktigt tillfälle där vi fick presentera Biopixlar-plattformen och dess kapacitet. Det är med stor stolthet som jag kan rapportera att vi mottog mycket positiv feedback och att vi nu diskuterar samarbete och affärsmöjligheter med flera läkemedelsföretag, institut och universitet.”

Kvartal 2 (1 april – 30 juni) 2019 i sammandrag 

 •  Rörelsens intäkter uppgick till 552 (411) KSEK
 •  Nettoomsättning om 552 (411) KSEK
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -4 454 (-3 922) KSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -4 580 (-3 997) KSEK
 •  Resultat före skatt uppgick till -4 566 (-3 937) KSEK
 •  Resultatet per aktie uppgick till -0,61 (-0,53) SEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -3 938 (-4 058) KSEK

Delåret (1 januari – 30 juni) 2019 i sammandrag

 •  Rörelsens intäkter uppgick till 1 327 (737) KSEK
 •  Nettoomsättning om 1 327 (737) KSEK
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -9 808 (-6 408) KSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -8 730 (-6 520) KSEK
 •  Resultat före skatt uppgick till -8 699 (-6 442) KSEK
 •  Resultatet per aktie uppgick till -1,16 (-0,86) SEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -8 823 (-5 121) KSEK

Händelser under det andra kvartalet 2019

 •  Den 1 april 2019 förnyas hyresavtalet med Gedeon Richter avseende Gold Dynaflow® Resolve.
 •  Den 2 april 2019 meddelar Fluicell att Bolaget sålt ett BioPen® Prime System till Rockefeller University, det äldsta biomedicinska forskningsinstitutet i USA.
 •  Den 8 april 2019 kallar Fluicell till årsstämma. Fullständig kallelse med föreslagna beslut finns tillgänglig på Fluicells hemsida (www.fluicell.com).
 •  Den 10 april 2019 lanserar Fluicell sterila BioPen® PRIME och FLEX-spetsar.
 •  I början av maj 2019 flyttar Fluicell till nya lokaler i Mölndal. De nya lokalerna har en area om 880 kvadratmeter fördelat på kontor, laboratorium och produktionslokaler.
 •  Den 8 maj 2019 håller Fluicell årsstämma. Kommuniké med en sammanfattning av fattade beslut finns tillgänglig på Fluicells hemsida (www.fluicell.com).
 •  Den 15 maj 2019 offentliggör Fluicell delårsrapport för det första kvartalet 2019.
 •  Mellan den 21-23 maj 2019 deltar Fluicell på Dermatology Drug Development Summit-konferensen i Frankfurt där Bolaget håller en presentation på temat ”Advancing Bioprinting to the Level of individual cells”.
 •  Den 24 maj 2019 meddelar Fluicell att Bolaget utökar sitt samarbete med NPI Electronic GmbH, genom ett nytt avtal med distributionspartnern. Det nya avtalet ger Fluicell möjlighet att på egen hand bearbeta marknaderna i Tyskland, Schweiz och Österrike samtidigt som NPI förblir en exklusiv extern distributör på ovanstående marknader. 
 •  Den 5 juni 2019 deltar Fluicell på mötet Swedish Microfluidics in Life Sciences i Göteborg, där Bolagets CTO Gavin Jeffries presenterade Biopixlar®, som genererade konstruktiva diskussioner.
 •  Den 8 juni 2019 publiceras den vetenskapliga artikeln "Nanotube-Mediated Path to Protocell Formation" i den prestigefyllda tidsskriften ACS Nano. Studien, som involverat BioPen® System, genomfördes av Prof. Gözen vid Oslos universitet.
 •  Den 11 juni 2019 meddelar Fluicell att Bolaget signerat ett avtal om överföring av material med Kungliga Tekniska Högskolan. Syftet med överenskommelsen är att undersöka kompatibiliteten mellan Biopixlar®-tekniken och en läkemedelsscreeningteknologi inom fältet för onkologi. Avtalet gäller fram till dess att undersökningen har fullföljts.
 •  Den 19 juni 2019 meddelar Fluicell att Bolaget sålt ett BioPen® Prime System till Cambridge University, Storbritannien.
 •  Den 19 juni 2019 publicerar Mangold insight en intervju med Fluicells VD, Victoire Viannay.

Nya rekryteringar

 •  Den 1 april 2019 välkomnar Bolaget Jonas Öhrn som produktionstekniker.

Händelser efter periodens utgång

 •  I juli 2019 genomfördes flera demonstrationer med BioPen® System på Bioimaging centers i Storbritannien.
 •  Den 16 juli 2019 förnyas uthyrningsavtalet avseende Silver Dynaflow® Resolve Chip med Genentech, USA.
 •  Den 18 juli 2019 utsåg Fluicell ett Scientific Advisory Board.
 •  Den 30 juli 2019 säljer Bolaget, genom distributören NPI Electronics GmbH, ett BioPen® Prime system till Graz University i Österrike.
 •  Den 1 augusti 2019 publiceras den vetenskapliga artikeln "Molecular Lipid Films on Microengineering Materials" i tidsskriften Langmuir, vilken involverade BioPen® Prime System. Studien genomfördes av Prof. Gözen vid Oslos universitet.

För fullständig delårsrapport, se bifogad PDF eller http://fluicell.com/financial-reports/. 

För mer information, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD, 0725654205, victoire@fluicell.com

Mats Jonasson, CFO, 0768706388, mats@fluicell.com

Denna information är sådan information som Fluicell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2019.

Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande. 


Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen utvecklar Fluicell en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550 alternativt via ca@mangold.se.