Idag inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO4

02 Jun 2023

Idag inleds nyttjandeperioden för Fluicell AB:s (“Fluicell” eller “Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO4, som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units som offentliggjordes den 29 augusti 2022. Innehavare av TO4 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Fluicell till en kurs om 1,42 SEK per aktie. Nyttjandeperioden löper till och med den 16 juni 2023.

Information om teckningsoptioner av serie TO4

I samband med Bolagets företrädesemission av units som offentliggjordes den 29 augusti 2022, och den efterföljande kvittningsemissionen till emissionsgaranter som valde ersättning i units, emitterade Fluicell totalt 3 932 628 teckningsoptioner av serie TO4. Varje teckningsoption av serie TO4 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Fluicell till en teckningskurs om 1,42 SEK per aktie under nyttjandeperioden som pågår från och med den 2 juni 2023 till och med den 16 juni 2023. 

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 tillförs Bolaget cirka 5,6 MSEK före emissionskostnader. Medlemmar av Fluicell styrelse och ledning har ingått avsiktsförklaringar om att utnyttja teckningsoptioner av serie TO4 för att teckna nya aktier i erbjudandet, motsvarade totalt cirka 100 TSEK. 

Emissionslikviden ämnas huvudsakligen användas för att tillföra rörelsekapital och täcka underskott för perioden till och med våren 2024, utveckla två regenerativa medicinska produkter (in vitro/in vivo prekliniska studier) samt att accelerera försäljning, marknadsföring och administration. Vidare avser Bolaget att genomföra produktutveckling av humana vävnadsbaserade modeller för läkemedelsutveckling, samt utveckling av nya Biopixar-baserade tillämpningar och immateriella rättigheter.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 kommer antalet aktier i Fluicell att öka med 3 932 628 aktier till totalt 28 425 160 aktier och aktiekapitalet öka med cirka 432 589,08 SEK till cirka 3 126 767,60 SEK. Utspädningen vid fullt utnyttjande uppgår till cirka 14 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.

Sammanfattande informationsbroschyrer om Bolaget och erbjudandet finns tillgängliga på Fluicells (www.fluicell.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO4 finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Så här nyttjas teckningsoptioner av serie TO4.

För att teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 CEST den 16 juni 2023, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 14 juni 2023.

Teckningsoptioner kan vara registrerade på två sätt:

1.  På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Teckningsoptionerna är då förvaltarregistrerade.

2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Teckningsoptionerna är då direktregistrerade.

Om teckningsoptionerna är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Denna folder kommer skickas ut till de flesta förvaltarregistrerade optionsinnehavare. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Fluicell.

Om teckningsoptionerna är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel digitalt till Nordic Issuing AB. I samband med att anmälningssedel skickas in till Nordic Issuing AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Denna folder skickas ut till innehavare av teckningsoptioner registrerade på VP-konto. Anmälningssedel hålls tillgänglig på Nordic Issuing AB:s hemsida (www.nordic-issuing.se).

Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Nordic Issuing AB tillhanda senast klockan 17:00 CEST den 16 juni 2023. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Fluicell.

Teckning över 15 000 EUR i förekommande fall

I det fall att teckningen uppgår till eller överstiger 15 000 EUR skall penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing AB enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samtidigt som betalning sker. Observera att interimsaktier inte kan bokas ut, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing AB tillhanda. Penningtvättsformulär erhålles av Nordic Issuing AB och finns tillgängligt på Nordic Issuing AB:s hemsida (www.nordic-issuing.se).

Rådgivare

I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO4 agerar Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För mer information om Fluicell, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD

Telefon: +46 (0) 763 03 27

E-post: victoire@fluicell.com

www.fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone® 6 som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknik för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar®-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t. ex. typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t. ex. blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på  https://fluicell.com . Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.