Fluicell offentliggör delårsrapport för det tredje kvartalet och de första nio månaderna av 2022

30 Nov 2022

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport avseende perioden 1 januari – 30 september 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (https://fluicell.com/wp-content/uploads/2022/11/Fluicell-q3-2022.pdf). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Victoire Viannay kommenterar:

”Under de första nio månaderna 2022 har Fluicell tagit viktiga steg på sin resa att utvecklas från ett bolag enbart fokuserat på forskningsteknik till ett innovationsdrivet life science-bolag med verksamhet inom affärsområdena — biovetenskapliga verktyg och tillämpningar, humanvävnadsbaserade terapier och humanvävnadsbaserad in vitro-teknik för läkemedelsutveckling och forskning. Dessa tre områden är alla sektorer som utgör snabbt växande marknader där Fluicells teknik och expertis har potential att medföra betydande framsteg inom forskning och sjukvård.

Sammanfattningsvis är Fluicell väl positionerat för att ta nästa steg i bolagets utveckling. Under de senaste två åren har vi tagit stora steg mot att bli ett mångsidigt life science-bolag med ett unikt och innovativt produktutbud. Fluicell har förmågan och tekniken att möta kundernas behov inom forskning och läkemedelsutveckling. Vi satsar nu på att uppnå en betydande försäljningstillväxt för våra marknadsledande forskningsprodukter och samtidigt nå ett snabbt inträde på tillväxtmarknaderna för in vitro-teknik och regenerativ medicin.”

Kvartal 3 (1 juli – 30 september) 2022 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3 415 (1 436) KSEK
 • Nettoomsättning om 512 (1 062) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -2 609 (-4 572) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 804 (-4 714) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -2 710 (-4 711) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,18 (-0,39) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -7 162 (-3 301) KSEK

De första nio månaderna (1 januari – 30 september) 2022 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 5 398 (3 094) KSEK
 • Nettoomsättning om 1 842 (2 052) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -14 353 (-15 532) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -14 877 (-15 961) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -14 637 (-15 960) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,00 (-1,33) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -17 641 (-11 436) KSEK

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 29 augusti meddelade Fluicell styrelsens beslut att genomföra en emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 1 oktober meddelade Fluicell att bolaget har undertecknat ett förlikningsavtal med bolagets tidigare patentombud i vilket Fluicell erhöll ersättning om 2,5 miljoner kronor.
 • Den 26 oktober meddelade Fluicell utfallet i bolagets företrädesemission som tecknades till totalt 80 procent, inklusive tecknings- och garantiåtaganden.

Övriga bolagshändelser under perioden

 • Den 12 juli mottog Fluicell en order från University of Warwick för inköp av ett Biopen-system.
 • Den 18 augusti offentliggör Fluicell halvårsrapport för 2022.
 • Den 26 augusti presenterade Fluicell en ny tilläggsprodukt kallad Switching Head som kan användas med Biopixlar.
 • Den 9 september publiceras Investor Newsletter 04
 • Den 15 september förnyade Orion pharma ett leasingavtal för Dynaflow Resolve Silver.
 • Den 19 september rekryterade Fluicell Sanna Sämfors som Application Specialist.
 • Den 27 september mottog Fluicell en beställning från Ludwig Maximilian-universitetet i München avseende Biozone 6®.
 • Den 30 september hölls extra bolagstämma i Fluicell. Kommuniké med sammanfattade beslut hålls tillgänglig på bolagets hemsida (www.fluicell.com).

Övriga bolagshändelser efter periodens utgång

 • Den 3 oktober offentliggjorde Fluicell prospekt avseende bolagets företrädesemission av units.
 • Den 5 oktober presenterade Fluicell vid Sedermeradagen i Malmö, presentationen hålls tillgänglig på bolagets hemsida.
 • Den 6 oktober mottog Fluicell en order på Biopixlar AER från Axt pty ltd i Australien.
 • Den 6-7 oktober deltog Fluicell i Lab-on-a-Chip and Microfluidics Asia 2022 och 3D-Bioprinting, Biofabrication, Organoids and Organs-on-Chips Asia 2022 i Narita, Japan.
 • Den 8-15 oktober besökte Fluicell fyra platser (NTU, NCCS, SUTD, NDCS) i Singapore.
 • Den 17-18 oktober besökte Fluicell Center for Tissue Engineering and Regenerative Medicine i Malaysia.
 • Den 10 oktober börjar teckningsperioden i Fluicell AB:s emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
 • Den 11 oktober deltog Fluicell i Aktieportföljen Live, presentationen hålls tillgänglig på bolagets hemsida.
 • Den 11 oktober mottog Fluicell en beställning på ett Dynaflow Resolve Chip från Oblique Therapeutics AB.
 • Den 26 oktober meddelade Fluicell att styrelsen och ledningen, utöver sina teckningsåtaganden om cirka 205 tkr, har tecknat units med stöd av uniträtter i bolagets nyligen genomförda företrädesemission motsvarande totalt cirka 218 tkr, till ett totalt belopp om cirka 423 tkr.
 • Den 26 oktober inträder Fluicell som medlem i branchorganisationen SwedenBIO som samlar svensk life science-industri.
 • Den 7-8 november deltog Fluicell i ATMP Sweden 2022 Stockholm.
 • Den 15 november förnyar Orion Pharma leasingavtal avseende  Dynaflow Resolve Gold.
 • Den 25 november mottog Fluicell en order på BioPen från Monash University i Australien genom Bolagets distributör Axt Pty Ltd.
 • Den 28 november - 2 december 2022 Fluicell deltar i Biotechgate Digital Partnering.

För fullständig delårsrapport, se bifogad PDF eller via länken här.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Jonasson, CFO, +46 (0) 768 70 63 88, mats@fluicell.com

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27,  victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se