Kommuniké från dagens årsstämma

08 May 2019

Idag 2019-05-08 höll Fluicell AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelse och valberednings förslag:

 • Styrelsens ordförande Stefan Tilk valdes till ordförande för stämman.
 • Stämman fastställde bolagets resultat och balansräkning. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2018 sker ingen utdelning.
 • Stämman beslutade att ge styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.
 • Årligt arvode föreslås utgå till styrelseordförande med 186 000 kr, samt 93 000 kr för envar extern styrelseledamot. Ersättning till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.
 • Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleant och en revisor utan revisorssuppleant.
 • Stämman beslutade enligt valberedningens förslag: Omval av de fem styrelseledamöterna Daniel Chiu, Carl Fhager, Gavin Jeffries, Owe Orwar och Stefan Tilk samt omval av Stefan Tilk som styrelsens ordförande.
 • Stämman beslutade om nyval av revisionsbolaget KPMG AB som revisor med auktoriserade revisorn Sven Cristea som huvudansvarig revisor.
 • Stämman beslutade att bolagets valberedning för årsstämman 2020 ska bestå av tre medlemmar och att årsstämman ska välja Daniel Johnsson till valberedningens ordförande. Valberedningens ordförande skall snarast efter tredje kvartalets utgång kontakta de då i aktieboken införda 5 största aktieägarna och i samråd med dessa utse ytterligare två ledamöter, vilka tillsammans med valberedningens ordförande ska utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall tillkännages på bolagets hemsida så snart den är klar. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2020 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningens mandat gäller intill dess en ny valberedning utsetts.
 • Stämman beslutade att högst 200 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 200 000 aktier i bolaget emitteras. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolaget. Bolaget ska efter teckning ha rätt och skyldighet att i enlighet med styrelsens i bolaget beslut överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget. Betalning för teckningsoptionerna vid överlåtelse från bolaget ska ske med marknadsmässigt belopp som fastställs med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell,
 • Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt få emittera maximalt 750 000 aktier, vilket motsvarar en minskad ägarandel för icke deltagande aktieägare (utspädning) uppgående till ca 8,35 procent eller en ökning av befintligt antal aktier med ca 10 procent. Emissionerna skall ske mot kontant betalning eller genom kvittning av skuld, till ett marknadsmässigt värde utifrån styrelsens bedömning vid vart och ett tillfälle. 
 • Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen få emittera maximalt 1 500 000 aktier, vilket motsvarar en minskad ägarandel för icke deltagande aktieägare (utspädning) uppgående till ca 16,7 procent eller en ökning av befintligt antal aktier med ca 20 procent. Emissionerna enligt denna punkt ska endast kunna ske med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionerna skall ske mot kontant betalning eller genom kvittning av skuld, till ett marknadsmässigt värde utifrån styrelsens bedömning vid vart och ett tillfälle. Oaktat vad som anges ovan ska det sammanlagda antalet aktier som kan emitteras med stöd av det föreslagna bemyndigandet i denna punkt och i punkt ovan beslutande bemyndigande inte kunna överstiga 1 500 000 aktier.
 • Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen utser i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För ytterligare information

Victoire Viannay, VD, 0725654205, victoire@fluicell.com

Mats Jonasson, CFO, 0768706388, mats@businesscontrolpartner.com

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com