Rättelse avseende antalet tecknade units i avslutad företrädesemission

11 Nov 2022

Fluicell AB (publ) (”Fluicell” eller ”Bolaget”) publicerade den 26 oktober ett pressmeddelande avseende utfallet i den genomförda företrädesemissionen av units och den 9 november ett pressmeddelande avseende beslut om att genomföra en riktad kvittningsemission till garanter. Pressmeddelandena innehöll ett avrundningsfel om en (1) unit och därmed inkorrekta uppgifter om antalet tecknade units i Bolaget, liksom antalet nyemitterande aktier, teckningsoptioner av serie TO 4 samt aktiekapitalsökning.

Tidigare pressmeddelanden avseende utfallet i den avslutade företrädesemissionen av units och beslut om riktad kvittningsemission till garanter innehöll ett avrundningsfel om en (1) unit. Det rätta antalet tecknade units ska vara 1 954 794 units, bestående av 9 773 970 nyemitterade aktier och 3 909 588 nyemitterade teckningsoptioner av serie TO 4. Antalet aktier i Bolaget ökade således vid registrering av företrädesemissionen från 14 660 962 aktier till 24 434 932 aktier och aktiekapitalet ökade från 1 612 705,82 SEK till 2 687 842,52 SEK. Härutöver finns 3 909 588 utestående teckningsoptioner av serie TO 4.

Genom efterföljande genomförande av en riktad kvittningsemission av units till garanter emitterades ytterligare 11 520 units, bestående av totalt 57 600 nyemitterade aktier och totalt 23 040 nyemitterade teckningsoptioner av serie TO 4. Antalet aktier i Bolaget ökar således från 24 434 932 aktier till 24 492 532 aktier och aktiekapitalet ökar från 2 687 842,52 SEK till 2 694 178,52 SEK. Antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 4 ökar från 3 909 588 stycken till 3 932 628 stycken.

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Fluicell, vänligen kontakta:

Mats Jonasson, CFO

Telefon: +46 (0) 768 70 63 88

E-post:mats@fluicell.com

Victoire Viannay, VD

Telefon: +46 (0) 763 07 03 27

E-post: victoire@fluicell.com

www.fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se