Fluicell offentliggör bokslutskommuniké för helåret 2021

23 Feb 2022

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller ”Bolaget”) offentliggör härmed bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2021. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.fluicell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Victoire Viannay kommenterar:

”När vi nu stänger böckerna för verksamhetsåret 2021 vill jag tacka alla våra aktieägare och långsiktiga investerare som har följt vårt arbete under året som gått. 2022 kommer att bli ett viktigt år för Fluicell då vi har många spännande saker planerade, inte minst våra pågående TO-program med teckningsperiod i maj i 2022. Under 2021 har vi tagit flera viktiga steg framåt i utvecklingen av Fluicell och uppfyllt de flesta av våra interna mål som planerats för året. Vi märker av en växande medvetenhet kring våra produkter och ett erkännande av Biopixlar som en ledande biotryckteknik inom forskarsamhället. Vi ser därför fram emot att utöka vår produktportfölj med lanseringen av ytterligare en biotryckprodukt. Vi kan med gott självförtroende meddela att vi har många spännande saker planerade under det kommande året och vi hoppas att alla får ett hälsosamt och framgångsrikt 2022.”

Kvartal 4 (1 oktober – 31 december) 2021 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 896 (1 262) KSEK
 • Nettoomsättning om 550 (1 202) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5 575 (-4 632) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 734 (-4 787) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -5 732 (-4 898) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,43 (-0,41) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -7 204 (-4 788) KSEK

Helåret (1 januari – 31 december) 2021 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3 988 (4 870) KSEK
 • Nettoomsättning om 2 602 (4 635) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -21 107 (-16 421) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -21 695 (-17 026) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -21 693 (-17 590) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,63 (-1,53) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -18 640 (-17 569) KSEK

Händelser under fjärde kvartalet 2021

 • Den 5-6 oktober deltar Fluicell i den digitala konferencen “Goodbye flat biology: next generation cancer models”.
 • Den 7-8 oktober deltar Fluicell vid Karolinska Institutet Inflammation and Immunology Network retreat.
 • Den 13 oktober publicerar Fluicell en recension av Biopixlar frånDr. Luiz Bertassoni vid Oregon Health and Science University som beskriver Biopixlar som “first of its kind to enable single-cell resolution bioprinting with precision”.
 • Den 18 oktober hålls extra bolagsstämma i Fluicell som beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av teckningsoptioner. Genom emissionen ska bolaget emittera högst 1 665 586 teckningsoptioner av serie TO 3 berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie i bolaget.
 • Den 19 oktober fastslås avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie to 3 till befintliga aktieägare till den 1 november 2021.
 • Den 5 november publiceras reviewartikeln Bioprinting of Complex Multicellular Organs with Advanced Functionality—Recent Progress and Challenges Ahead i tidskriften Advanced Materials.
 • Den 8-11 november deltar Fluicell vid den virtuella konferensen “Advanced Therapies” UIMP Summer School 2021.
 • Den 9 november publiceras den vetenskapliga artikeln Immobilization of Recombinant Fluorescent Biosensors Permits Imaging of Extracellular Ion Signals.
 • Den 15-19 november deltar Fluicell vid den virtuella konferensen Termis 6th World Congress.
 • Den 19 november offentliggörs Bolagets delårsrapport för Q3.
 • Den 30 november till 1 december medverkar Fluicell vid konferensen Swedish Microfluidics in Life Science 2021 i Lund.
 • Den 7 december tecknar Fluciell avtal avseende Dynaflow® Resolve.
 • Den 14 december publiceras den vetenskapliga artikeln Spontaneous formation of prebiotic compartment colonies on Hadean Earth and pre-Noachian Mars.
 • Den 17 december tecknar Fluicell leasingavtal avseende Biopixlar med University of Birmingham.

Händelser efter periodens utgång

 • Den 4 januari 2022 meddelar förnyar Fluciell leasingavtal avseende Biopixlar med Oregon Health and Science University.
 • Den 9 februari 2022 offentliggör Fluicell lanseringsdatumet 3 mars för den nya bioprintingprodukten Biopixlar AER.

För fullständig bokslutskommuniké, se bifogad PDF eller via länken här.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Jonasson, CFO, +46 (0) 768 70 63 88, mats@fluicell.com

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27,  victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® and Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se