Fluicell offentliggör delårsrapport för det tredje kvartalet och första nio månaderna 2021

19 Nov 2021

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport för det tredje kvartalet samt första nio månaderna 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.fluicell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Victoire Viannay kommenterar:

”Under det tredje kvartalet 2021 har Fluicell tagit flera viktiga kliv framåt mot att forma bolagets framtid och att bygga en stark grund för tillväxt. Vi har nått flera betydelsefulla milstolpar under denna period, både kring utveckling inom bolaget och i relation med våra kunder inom forskningsvärlden. Erkännandet av Fluicell som en viktig aktör inom bioskrivning och positioneringen av Biopixlar som en teknologi med potential att forma den framtida utvecklingen av bioskrivning är bara några av milstolparna. Fluicell mognar och våra produkter väcker mer och mer uppmärksamhet. Det uppmuntrar oss att fokusera än mer och följa vår plan mot att uppnå de höga mål vi har satt upp för Fluicell. Vi är väldigt stolta över vad vi åstadkommit så här långt och ser med tillförsikt på framtiden.”

Kvartal 3 (1 juli – 30 september) 2021 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 436 (278) KSEK
 • Nettoomsättning om 1 062 (208) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -4 572 (-5 089) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 714 (-5 243) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -4 714 (-5 326) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,39 (-0,46) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -3 302 (-7 133) KSEK

Niomånadersperioden (1 januari – 30 september) 2021 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3 094 (3 608) KSEK
 • Nettoomsättning om 2 052 (3 433) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -15 532 (-11 787) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -15 961 (-12 240) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -15 960 (-12 692) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,33 (-1,11) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -11 436 (-12 780) KSEK

Händelser under tredje kvartalet 2021

 • Den 1–2 juli deltar Fluicell vid den årliga konferensen för den europeiska organisationen Organ-on-Chip Society.
 • Den 6–7 juli deltar Fluicell i den virtuella konferensen för organisationen Tissue and Cell Engineering Society.
 • Den 16 juli erhåller Fluicell varumärkesskydd för Biozone 6®.
 • Den 3 augusti säljer Fluicell förbrukningsvaror hänförliga till BioPen® till barnsjukhuset i Philadelphia.
 • Den 9 augusti genomförs en affär med Genentech där ytterligare ett Dynaflow®-chip hyrs ut.
 • Den 20 augusti publiceras delårsrapport för Q2.
 • Den 25 augusti medelar Fluicell att arikeln “Effects of the Laplace pressure on the cells during cytokinesis”, som beskriver forskning genomförd med BioPen, publicerats av Dr. Fan Song i tidsriften iScience.
 • Den 2 september tecknar Fluicell ett nytt leasingavtal med Orion Pharma gällande ett Dynaflow Resolve chip.
 • Den 15 september förlänger Fluicell leasingavtal med Oregon Health and Science University gällande Biopixlar med tre månader.
 • Den 16 september meddelar Fluicell viktiga framsteg i det tidiga utvecklingsarbetet gällande en läkemedelsprodukt baserad på Biopixlar-genererade vävnader. Produktutvecklingen är inriktad mot behandling av typ 1 diabetes med transplanterbara biokompositer.
 • Den 16 september presenterar VD Victoire Viannay och styrelseledamot Owe Orwar Fluicell vid Erik Penser banks temadag för life science.
 • Den 22 september genomför Fluicell en riktad nyemission av aktier samt vederlagsfria teckningsoptioner om initialt 23,2 MSEK. Nyemissionen genomförs i syfte att accelerera tillväxttakten samt utvecklingsarbetet inom regenerativ medicin.
 • Den 23 september ingår Fluicell avtal med Hoffmann-La Roche om ett forskningsprojekt som involverar Biopixlar®. Projektet sträcker sig över sex månader och kommer att utforska hur Biopixlar® kan användas för att skapa bioskriven hjärtvävnad för säkerhetsfarmakologiska studier.
 • Den 29 september publiceras CEO Newsletter nr 6, 2021.

Händelser efter periodens utgång

 • Den 5-6 oktober deltar Fluicell i den digitala konferencen “Goodbye flat biology: next generation cancer models”.
 • Den 7-8 oktober deltar Fluicell vid Karolinska Institutet Inflammation and Immunology Network retreat.
 • Den 13 oktober publicerar Fluicell en recension av Biopixlar från Dr. Luiz Bertassoni vid Oregon Health and Science University som beskriver Biopixlar som “first of its kind to enable single-cell resolution bioprinting with precision”.
 • Den 18 oktober hålls extra bolagsstämma i Fluicell som beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av teckningsoptioner. Genom emissionen ska bolaget emittera högst 1 665 586 teckningsoptioner av serie TO 3 berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie i bolaget.
 • Den 19 oktober fastslås avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie to 3 till befintliga aktieägare till den 1 november 2021.
 • Den 5 november publiceras reviewartikeln Bioprinting of Complex Multicellular Organs with Advanced Functionality—Recent Progress and Challenges Ahead i tidskriften Advanced Materials.
 • Den 8-11 november deltar Fluicell vid den virtuella konferensen “Advanced Therapies” UIMP Summer School 2021.
 • Den 15-19 november deltar Fluicell vid den virtuell konferensen Termis 6th World Congress.

Rekryteringar under kvartal 3

 • Den 11 juli välkomnar Fluicell Alexandre Charruaud, microfluidikstudent vid ESPCI i Paris, som genomför ett sexmånaders Erasmus internship under handledning av CTO Gavin Jeffries.
 • Den 16 augusti rekryterar Fluicell Tommy Madsen som production technician.
 • Den 1 september välkomnar Fluicell Anton Rydberg som genomför sitt Master-uppsatsarbete vid Fluicell under handledning av CSO Tatsiana Lobovkina.

För fullständig delårsrapport, se bifogad PDF eller via länken här.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Jonasson, CFO, +46 (0) 768 70 63 88, mats@fluicell.com

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27,  victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se