SISTA DAG FÖR HANDEL MED FLUICELLS TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 3

24 May 2022

Fluicell AB (”Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar att idag, den 24 maj 2022, är den sista dagen för handel med Fluicells teckningsoptioner av serie TO 3. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 2 och TO 3 pågår till och med den 27 maj 2022. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Fluicell till en kurs om 5,41 SEK.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 samt TO 3 nyttjas kommer Fluicell att tillföras cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader. Innehavare av TO 2 och TO 3 måste teckna nya aktier genom utnyttjande av TO 2 och TO 3 senast klockan 15:00 CEST den 27 maj 2022, alternativt sälja sina TO 3 senast den 24 maj 2022.

 Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO2 och TO 3:

  • Nyttjandeperiod: 16 – 27 maj 2022
  • Emissionsvolym: 166 682 utestående teckningsoptioner av serie TO 2 och 1 665 586 av serie TO 3 
  • Teckningskurs: 5,41 SEK per aktie, courtage utgår ej
  • Villkor: En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3: 24 maj 2022
  • Planerat datum för offentliggörande av nyttjandegrad: 30 maj 2022

Vid fullt nyttjande av TO 2 och TO 3 kommer antalet aktier i Fluicell öka med 1 832 268 till 15 156 959 och aktiekapitalet öka med cirka 201 549,48 SEK till cirka 1 667 265,49 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 12,1 procent baserat på antalet aktier i Fluicell efter fullt nyttjande av samtliga TO 2 och TO 3. TO 3 är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet "FLUI TO 3" och med ISIN SE0016830905. Fullständiga villkor och anvisningar för TO 2 och TO 3 hålls tillgängliga via Fluicells hemsida.

Så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla utan värde krävs att du tecknar nya aktier, genom nyttjande av teckningsoptioner, senast klockan 15:00 CEST den 27 maj 2022, alternativt säljer dina teckningsoptioner av serie TO 3 senast den 24 maj 2022.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.

2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade. Teckningssedel för teckning av direktregistrerade aktier hittar du på Fluicells hemsida, www.fluicell.com.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Fluicell.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Partner Fondkommission. I samband med att anmälningssedel skickas in till Partner Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 CEST den 27 maj 2022. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Fluicell.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut 

Partner Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Fluicell i samband med optionslösen avseende TO 3.

För mer information om Fluicell, vänligen kontakta:

Mats Jonasson, CFO, Fluicell AB

Telefon:               +46 (0) 768 70 63 88

E-post:                 mats@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® and Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se