Fluicell: Kommuniké från gårdagens årsstämma

30 May 2018

Igår 29 maj 2018 höll Fluicell AB (publ) årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelse och valberednings förslag.

  • Styrelsens ordförande Stefan Tilk valdes till ordförande för stämman.
  • Stämman fastställde bolagets resultat och balansräkning. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2017 sker ingen utdelning.
  • Stämman beslutade att ge styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet. 
  • Årligt arvode föreslås utgå till styrelseordförande motsvarande fyra innevarande års basbelopp, samt motsvarande två innevarande års basbelopp för extern styrelseledamot. Ersättning till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.
  • Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleant och en revisor utan revisorssuppleant. 
  • Stämman beslutade enligt valberedningens förslag: Omval av de fem styrelseledamöterna Daniel Chiu, Carl Fhager, Gavin Jeffries, Owe Orwar och Stefan Tilk (ordförande).
  • Stämman beslutade om omval av revisor Sven Cristea. 
  • Stämman beslutade att bolagets valberedning för årsstämman 2019 ska bestå av tre medlemmar och att årsstämman ska välja Daniel Johnsson till valberedningens ordförande. Valberedningens ordförande skall snarast efter tredje kvartalets utgång kontakta de då i aktieboken införda tre (3) största aktieägarna och i samråd med dessa utse ytterligare två ledamöter, vilka tillsammans med valberedningens ordförande ska utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall tillkännages på bolagets hemsida så snart den är klar. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2019 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningens mandat gäller intill dess en ny valberedning utsetts.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, 0725654205, victoire@fluicell.com
Mats Jonasson, CFO, 0768706388, mats@businesscontrolpartner.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50 

Fluicell AB 
Biotech Huset, Arvid Wallgrens Backe 20, SE-413 46 Göteborg
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com