Kallelse till årsstämma i Fluicell AB (publ)

27 Apr 2018

Aktieägarna i Fluicell AB (publ), org. nr 556889-3282, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 maj kl. 13.30 i Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20A, 413 90 Göteborg. Registrering inklusive fika sker från kl.13.00.

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels senast den 22 maj 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 24 maj 2018 kl. 12.00. Anmälan skall ske per e-post till info@fluicell.com eller skriftligen till bolagets adress: Fluicell AB, Biotech-Huset vån 7, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg. I anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, uppgift om eventuella biträden (högst 2), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg, låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 22 maj 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för ombudet.

Agenda vid årsstämman i enighet med bolagsordningen

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
 9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 12. Val av styrelse samt revisorer
 13. Beslut om valberedning
 14. Stämmans avslutande


Beslutsförslag avseende punkterna 1, 10, 11, 12 och 13 i dagordningen.

1. Till årsstämmans ordförande föreslås styrelsens ordförande Stefan Tilk.

10. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter samt en revisor utan suppleanter.
 
11. Arvode föreslås utgå till styrelseordförande motsvarande fyra innevarande års prisbasbelopp, samt motsvarande två innevarande års basbelopp för externa styrelseledamöter. Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

12.  Valberedningen föreslår omval av de fem styrelseledamöterna Daniel Chiu, Carl Fhager, Gavin Jeffries, Owe Orwar och Stefan Tilk (ordförande).
Valberedningen föreslår att Sven Cristea utses till revisor.

13. Valberedningen föreslår att bolagets valberedning för årsstämman 2019 ska bestå av tre medlemmar och att årsstämman ska välja Daniel Johnsson till valberedningens ordförande.
Valberedningens ordförande skall snarast efter tredje kvartalets utgång kontakta de då i aktieboken införda tre största aktieägarna och i samråd med dessa utse ytterligare tre ledamöter, vilka tillsammans med valberedningens ordförande ska utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall tillkännages på bolagets hemsida så snart den är klar. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2019 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningens mandat gäller intill dess en ny valberedning utsetts.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisning kommer att finns på bolagets hemsida www.fluicell.com senast tre veckor före årsstämman, samt skickas till de aktieägare som så begär.

----------------------------------

Göteborg  i april 2018
Fluicell AB (publ)
Styrelsen i Fluicell AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, 0725654205, victoire@fluicell.com
Mats Jonasson, CFO, 0768706388, mats@businesscontrolpartner.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50

Fluicell AB 
Biotech Huset, Arvid Wallgrens Backe 20, SE-413 46 Göteborg
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen utvecklar Fluicell en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar™ Retina. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com.