Fluicells nyemission om 32,7 MSEK inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North blev kraftigt övertecknad

04 Apr 2018

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. Fluicell AB (publ) offentliggör utfallet av erbjudandet om att teckna aktier i Bolaget till ett värde om 32,7 MSEK inför listningen på Nasdaq Stockholm First North. Erbjudandet har rönt stort intresse och de inkomna anmälningarna summerar till omkring 79 MSEK, vilket betyder att erbjudandet som var öppet för allmänheten övertecknades till 568 procent då teckningsåtaganden på förhand inhämtats om cirka 22,9 MSEK. Hela Erbjudandet tecknades till 240 procent. Handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North kommer preliminärt att inledas den 18 april 2018.

Fluicell har genomfört en ägarspridning i Bolaget genom att inför listningen på Nasdaq Stockholm First North erbjuda 2 180 000 nyemitterade aktier i Bolaget till ett pris om 15 SEK per aktie, vilket tillför Bolaget cirka 32,7 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier i Bolaget kommer öka från 5 304 970 till 7 484 970 efter registrering av nyemissionen hos Bolagsverket. Anmälningsperioden i Erbjudandet löpte från den 16 mars 2018 till och med den 29 mars 2018. I samband med Erbjudandet inkom totalt cirka 850 teckningar varvid Bolaget tillfördes cirka 830 nya aktieägare.

”Det är väldigt tillfredsställande att det varit så stort intresse för Fluicell och vi ser verkligen fram emot att växla upp takten ytterligare med det kapital och nya aktieägare vi tillförts. Vi har precis påbörjat en spännande resa mot att bli en ledande aktör inom encellsbaserad högupplöst läkemedelsscreening. Fluicell siktar nu framför allt på fortsatt kommersiell utveckling samt att ta fram en diversifierad och spännande produktportfölj där vi tror att vår bioprintingplattform som är under utveckling kommer att bli vår flagskeppsprodukt,” säger Victoire Viannay, VD på Fluicell.

För att möjliggöra kursstabiliserande åtgärder samt täcka eventuell övertilldelning har Bolaget åtagit sig att, på begäran av Mangold, emittera ytterligare högst 327 000 nya aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer högst totalt 2 507 000 aktier emitteras. Det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet uppgår till 7 484 970 om Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas och 7 811 970 om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 4,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Nasdaq Stockholm First North har godkänt Fluicells ansökan om upptagande till handel, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Preliminär första handelsdag är den 18 april 2018 under kortnamnet FLUI.

Preliminär tidsplan
Avräkningsnotor skickas ut till de som erhållit tilldelning     4 april 2018
Likviddag för avräkningsnotor                                              6 april 2018
Första dag för handel på Nasdaq First North                      18 april 2018

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen och listningen på Nasdaq Stockholm First North. Efter att handel inleds på Nasdaq Stockholm First North kommer Mangold att agera Certified Adviser för Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, 0725654205, victoire@fluicell.com

VIKTIG INFORMATION
Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”)), Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.

Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Inga aktier eller andra värdepapper i Fluicell har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Fluicell AB 
Biotech Huset, Arvid Wallgrens Backe 20, SE-413 46 Göteborg
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten Biopen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen utvecklar Fluicell en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar™ Retina. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com.