Fluicells CTO och styrelseledamot säljer aktier för att finansiera konvertering av optioner

17 May 2022

Fluicell AB (publ.) (“Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att grundare och CTO Gavin Jeffries och styrelseledamot Owe Orwar säljer aktier i Fluicell för att finansiera omvandling av teckningsoptioner till aktier. Syftet med försäljningen är att understödja Bolagets innovationsagenda och satsning inom regenerativ medicin.

Fluicell är inne i en expansiv fas bestående av framåtsyftande satsningar inom regenerativ medicin och ett breddande av Fluicells utbud av produkter och tjänster för att nå nya marknader och således öka Bolagets tillväxt. För att understödja Fluicells satsningar säjer grundare och CTO Gavin Jeffries och styrelseledamot Owe Orwar aktier i Bolaget med syfte att möjliggöra omvandling av teckningsoptioner i serie TO 3 till nya aktier. Genom omvandlingen av teckningsoptioner bekräftar Gavin Jeffries och Owe Orwar sitt långsiktiga intresse och engagemang i Bolaget. Såväl Gavin Jeffries som Owe Orwar kommer efter försäljnignen att behålla huvuddelen av sitt nuvarande innehav av aktier i Fluicell.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27,  victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® and Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se