En part har framfört önskemål att diskutera ett eventuellt samarbete med Fluicell och har samtidigt framfört opreciserade påståenden om patentintrång

31 May 2020

Fluicell AB (publ) (”Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget mottagit ett varningsbrev från en part verksam inom närliggande område (”Parten”), i vilket Parten framför påståenden om patentintrång. Det görs bl.a. gällande – utan att närmare precisera på vilket sätt – att Fluicells bioprintingplattform Biopixlar® gör intrång i Partens rättigheter med hänvisningar till ett svenskt patent och två patentansökningar. Parten har i nämnd korrespondens även framfört ett önskemål om att diskutera ett möjligt samarbete med Fluicell, inklusive licensiering.

Baserat på nu tillgänglig information gör styrelsen i Fluicell bedömningen att påståendet om patentintrång är grundlöst men väljer ändå att gå ut med denna pressrelease av transparensskäl. Styrelsen gör vidare bedömningen att Partens patent och patentansökningar inte kommer att ha någon väsentlig inverkan på den kommersialiseringsfas som Fluicell befinner sig i kopplat till Biopixlar® och inte heller kommer att ha någon annan väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet i övrigt.

Enligt Fluicells bedömning berörs inte Biopixlars underliggande bioprinterteknologi av de åberopade rättigheterna. De rättigheter som Parten har åberopat till stöd för sitt påstående om patentintrång utgörs av ett svenskt patent och två patentansökningar. Fluicell noterar därtill att det beviljade patentet endast avser Sverige och att de båda patentansökningarna är föremål för fortsatt granskning vid den Europeiska patentmyndigheten EPO respektive vid Patent- och registreringsverket. I lämnade preliminära yttranden från granskarna vid dessa myndigheter har i båda fallen de påstådda uppfinningarna mött hinder bland annat på grund av bristande uppfinningshöjd. Parten har enligt myndigheternas förelägganden fyra månader på sig att inkomma med kompletteringar vid äventyr av att ansökningarna inte kommer kunna beviljas.  

Fluicell är en innovationsledare inom biologisk mikrofluidik och har patentskydd för Biopixlar® baserat på flera godkända amerikanska och europeiska patent (med prioritetsdatum så tidigt som 2009) samt ett antal patentansökningar som kommunicerats av Bolaget (ytterligare information finns tillgänglig på bolagets hemsida www.fluicell.com).

Kommentar från styrelsen i Fluicell

”Vi anser oss ha fullständig kontroll på Biopixlar®, samt anser att vi har ett korrekt och ändamålsenligt skydd av produkten. Vår bedömning är att påståendet om patentintrång helt saknar grund. Vad gäller förslaget om ett samarbete med Fluicell har det inte framförts vad ett sådant samarbete skulle innebära, annat än att Fluicell skulle erhålla en licens till det patent och patentansökningar i vilka Fluicell påstås göra intrång. Styrelsen i Fluicell anser inte att en dialog är aktuell i dagsläget. Dessutom bedöms relevansen för Fluicells del vara låg till obefintlig då licens inte skulle tillföra något mervärde till Biopixlar®. Styrelsen anser det vidare vara mycket anmärkningsvärt att korrespondensen och dess otydliga innehåll erhålls i samband med att vi meddelat att Fluicell säkrat kapital i samband med lösenperioden för teckningsoptioner av serie TO 1, i kombination med att lösenperioden nu inleds.”

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Tilk, chairman of the board, +46 (0) 702 49 94 19, stefan.tilk@nevs.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550 alternativt via ca@mangold.se.