Fluicell offentliggör bokslutskommuniké för 2018

15 Feb 2019

Fluicell AB (publ.) (”Fluicell”) offentliggör härmed bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2018. Bokslutskommunikén finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.fluicell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

VD Victoire Viannay kommenterar

”2018 har varit ett dynamisk och mycket framgångsrikt år för Fluicell. Vi gjorde en lyckad notering av bolaget på Nasdaq First North, genomförde nyckelrekryteringar, utökade vår patent- och IP-portfölj, förbättrade våra produkter samt utvecklade en ny och effektiv kommunikationsplan. Allt har emellertid inte varit så bra som vi hoppats. Försäljningen har inte varit tillfredställande, men vi har rekryterat nya säljare och utvecklat en slagkraftig marknads- och försäljningsplan som vi bedömer har gett önskvärt resultat under början av 2019. Detta betyder att vi nu har skapat oss förutsättningar att få ett genombrott både för Biopixlar och vår försäljning.” 

Kvartal 4 Q4 (1 oktober- 31 december) 2018 i sammandrag 

 • Rörelsens intäkter uppgick till 202 (831) KSEK
 • Nettoomsättning om 202 (3) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -4 646 (-2 101) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 753 (-2 131) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -4 740 (-2 136) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,63 (-,41) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -4 059 (-3 128) KSEK

12 månader (1 januari- 31 december) 2018 i sammandrag 

 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 226 (1 076) KSEK
 • Nettoomsättning om 1 226 (1 052) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -14 450 (-7 365 ) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -14 778 (-7 436) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -14 700 (-7 470) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,91 (-1,43) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 462 (-7 831) KSEK

Händelser under fjärde kvartalet 2018

 • Den 1 oktober, bröstcancerdagen, skrev vi ut en Biopixlarâ-version av Rosa bandet i mänskliga bröstcancerceller i syfte att öka kännedomen om bröstcancer.
 • Vårt patent EP3023151, med titeln “Method for generating a localized fluid flow circulation zone and corresponding pipette”, blev beviljat. Beslutet har publicerats den 7 november 2018 i European Bulletin No. 18/45 och kommer att gälla i Schweiz, Tyskland, Danmark, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna och Sverige.
 • I oktober sålde vi ett Dynaflowâ-chip till Oxfords universitet, Storbritannien.
 • I oktober beställde Universitetet i Oslo, Norge, nya BioPenâ-spetsar.
 • Vi besökte flera evenemang i Frankrike i oktober: Congrès Canserum den 4 oktober; Simmons & Simmons Pharmaceutical den 5 oktober; RIFT by Business France den
  24 oktober; där vi träffade många företagsrepresentanter och utvecklare som främjar franska/europeiska företag globalt.
 • Den 3-7 november besökte vi Society for Neuroscience i San Diego, USA. Vårt besök genererade ytterligare intresse för våra produkter såväl som ett mycket gott antal nya intressenter och kontakter.
 • Den 15 november förnyade vi ett Dynaflow Resolve Gold Resolve-avtal med Orion Pharma.
 • Den 16 november signerades ett nytt distributörsavtal med Scientifica vilket möjliggör för Fluicell att bedriva direktförsäljning i Storbritannien, Irland, USA och Kanada. Scientifica kvarstår som den exklusiva distributören.
 • I november beställde Scientifika, UK, nya BioPen-spetsar.
 • Den 13 november lanserade vi en ny version av Biopen-mjukvaran.
 • Fluicell meddelar den 19 november att nya applikationsdata har producerats med hjälp av Biopixlar®. Applikationsdatan presenteras vid 2nd Annual Drug Development Summit Industrial Conference, vilken hålls den 27-29 november i Boston, USA.
 • Den 11 december meddelas att tidskriften Science Signaling publicerade en vetenskaplig artikel från professor Carsten Hoffmans grupp vid Universitetssjukhuset i Jena, Tyskland. Forskningsgruppen har använt Fluicells forskningsinstrument, BioPen PRIME, i sin forskning om G-proteinkopplade receptorer som är viktiga målproteiner för läkemedelsutveckling.

Nya rekryteringar

 • Rekrytering av Christoffer Gyllensten som laboratorieassistent – 15 oktober
 • Rekrytering av Nandan Amol Merchant som laboratorieassistent – 8 oktober

Händelser efter periodens utgång

 • Dr Avadhesh Kumar Singh rekryteras som R&D Scientist och tillträder sin tjänst den 14 januari 2019. Avadhesh kommer att ha en nyckelroll i den fortsätta applikationsutvecklingen för Biopixlar och definierandet av nya in-vitro-modeller.
 • Videoklippet Know how and manufacturing offentliggörs och visar den känsliga processen med tillverkning av Biopen-spetsar, som är en unik know-how. Kärnan i vår teknik är baserad på att kontrollera flödet av vätskor i mycket små kanaler, vilka knappt är synliga för blotta ögat.
 • Den 28 januari hålls ett uppstartsmöte för att fira framgångarna under 2018 och etablera ytterligare stärkta strategier för 2019.
 • Den 29 januari säljer Fluicell ytterligare Biopen-spetsar till Chalmers universitet.
 • I början av februari 2019 förnyas Bionomics leasingavtal gällande Dynaflow.
 • Floran Tusseau rekryteras som Microfludics & Development Engineer och tillträder sin tjänst den 1 februari 2019. Floran kommer att arbeta tillsammans med CTO Gavin Jeffries i utvecklingen av mikrofluidiska konstruktioner som skall anpassas till Fluicells nuvarande och framtida instrumentportfölj.
 • Den 11 februari installeras den andra generationens prototyp av Biopixlar.

För fullständig bokslutskommuniké, inklusive väsentliga händelser under hela verksamhetsåret, se bifogad PDF eller http://fluicell.com/financial-reports/. 

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, 0725654205, victoire@fluicell.com

Mats Jonasson, CFO, 0768706388, mats@fluicell.com

Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.


Fluicell AB 
Biotech Huset, Arvid Wallgrens Backe 20, SE-413 46 Göteborg
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen utvecklar Fluicell en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® Retina. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550 alternativt via ca@mangold.se.