Fluicell utser ny VD och inleder riktade organisationsförändringar för att accelerera utvecklingen av typ 1-diabetesterapi

03 Oct 2023

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget beslutat att genomföra en omstrukturering av Bolagets verksamhet till att uteslutande fokusera på att accelerera utvecklingen av vävnadsbaserade produkter, speciellt inom typ-1 diabetesterapi. Ett nyckelmål för omstruktureringen är att stärka Bolagets finansiella position samt öka aktieägarvärde. Omstruktureringen bedöms omfatta cirka hälften av tjänsterna i Bolaget och förväntas resultera i årliga besparingar motsvarande en minskning av Bolagets kostnader med 50 procent. Kostnader kopplade till omstruktureringen kommer belasta resultatet för det fjärde kvartalet 2023. Fluicell meddelar samtidigt att Victoire Viannay, efter samråd med styrelsen, slutar som VD för Fluicell. Styrelsen har utsett nuvarande Chief Innovation Officer, Carolina Trkulja, till ny VD och hon kommer att tillträda posten som VD den 9 oktober 2023.

Fluicell har under det gångna året gjort betydande framsteg inom utvecklingen av vävnadsbaserade produkter som resulterat i samarbetet med Hoffman La Roche. Bolaget har också intensifierat utvecklingen av artificiella pankreasöar ämnade för behandling av typ 1-diabetes. Bolaget bedömer de artificiella pankreasöarna har potential att ha samma terapeutiska fördelar som transplanterade Langerhanska öar, en typ av behandling som idag endast erbjuds i svåra fall av diabetes och som idag är begränsat till behandling av cirka 100 patienter globalt per år. Till skillnad från donerade Langerhanska öar kräver Fluicells behandlingsalternativ inte tillgång till donerat material och kan därmed erbjudas till en större grupp patienter. Fluicells utvecklingsmål är dessutom att behandling med artificiella pankreasöar ska kunna ges utan samtidig behandling med immunsuppresiva preparat.

Efter noggrann analys av det rådande marknadsläget inom vävnadsbaserade produkter och efter dialog med ett betydande antal ledande marknadsaktörer gör Fluicell bedömningen att det i dagsläget finns ett stort otillfredsställt behov av nya behandlingslösningar som inte kan tillgodoses med några av de tekniker som idag är under utveckling och att det därför finns en omfattande potential för Fluicell att inta en stark position på marknaden med ett mycket konkurrenskraftigt partnerskapserbjudande. Fluicell gör samtidigt bedömningen att det kvarstår ytterligare utvecklingsbehov för att potentialen i Bolagets program inom typ 1-diabetes ska kunna realiseras full ut på ett sätt som maximerar potentialen och att det därför krävs ett ökat fokus på att nå Bolagets utvecklingsmål så snart som möjligt.

För att accelerera Fluicells utveckling av vävnadsbaserade produkter och för att möta upp marknadens behov av nya cellterapitekniker för typ 1-diabetesbehandling genomför Bolaget nu en omstrukturering för att skapa en än mer fokuserad och kostnadseffektiv utvecklingsorganisation, helt inriktad mot vävnadsbaserade produkter med fokus på sjukdomsområdet typ 1-diabetes. Omstruktureringen bedöms omfatta cirka hälften av Bolagets anställda. Förhandlingar med de fackliga organisationerna om hur neddragningarna ska genomföras inleds omgående. Individuella besked till anställda som berörs planeras att ges i november 2023.

Som ett led i Fluicells omorganisation och fokusskifte har Bolagets styrelse beslutat att utse Carolina Trkulja till ny VD för Fluicell, med start den 9 oktober 2023. Carolina Trkulja (född 1984) är för närvarande Chief Innovation Officer vid Fluicell med ansvar för att leda Bolagets deltagande i forskningssamarbeten. Carolina Trkulja, som innehar doktorsexamen i biofysikalisk kemi från Chalmers Tekniska Högskola, har en lång erfarenhet från forskning och läkemedelsutveckling som Chief Scientific Officer från Oblique Therapeutics AB.

Styrelseordförande Stefan Tilk kommenterar:

"Fluicell har en unik möjlighet att åstadkomma ett betydande skifte inom diabetesbehandling, baserat på Bolagets banbrytande teknik för att producera funktionella biologiska vävnader med hög precision. Jag beklagar att enskilda medarbetare drabbas men åtgärderna är helt nödvändiga för att vi ska stärka vår konkurrenskraft och accelerera utvecklingen av typ-1 diabetesterapi enligt vår långsiktiga tillväxtstrategi. I och med den här förändringen upprättar vi ett Fluicell med spjutspetsfokus på att fullt ut realisera Bolagets omfattande potential inom ATMP och öka effektiviteten i vårt utvecklingsarbete. Vår målsättning är att göra läkemedelsprodukter skapade med Fluicells teknik till det främsta valet vid behandling av typ 1-diabetes.

Jag vill i samband med detta, å styrelsens vägnar, välkomna Carolina Trkulja som ny VD för Fluicell. Carolina har gedigen erfarenhet inom life science och omfattande kompetens inom läkemedelsutveckling som kommer vara till stort värde för Fluicells vidare utvecklingsresa. Jag vill även rikta ett stort tack till Victoire Viannay vars visionära ledarskap tagit Fluicell från att vara ett nischat teknikbolag till ett dynamiskt life sciencebolag med möjlighet att inta en ledarroll inom en av de viktigaste framtida läkemedelsmarknaderna."

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Tilk, Styrelseordförande Fluicell AB, +46 739 66 58 78, stefan.tilk@icloud.com


Denna information är sådan information som Fluicell är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-10-03 14:00 CEST.

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
https://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (www.skmg.se).