Fluicell erhåller ersättning på 225 000 USD från Bolagets tidigare amerikanska patentombud

01 Oct 2022

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget idag har ingått en överenskommelse där Bolaget erhåller ersättning om 225 000 USD från sitt tidigare amerikanska patentombud ("Ombudet"). Ersättningen avser huvudsakligen kostnader och utgifter som uppstått i samband med Ombudets tidigare hantering av Bolagets IP-portfölj. Ingen förlust av rättigheter har uppstått i hanterandet av IP-portföljen.

Ersättningen till Fluicell från Ombudet uppgår till 225 000 USD (motsvarande ca 2.5 MSEK) och kommer att betalas ut inom tio bankdagar efter överenskommelsens undertecknande. Ersättningsbeloppet kommer att bokföras som en intäkt i Bolagets fjärde kvartal 2022. Beloppet, som är en ersättning för kostnader och utgifter som Bolaget har haft samt för merarbete som uppstått för Bolaget i samband med samarbetets avlutande, har överenskommits mellan Bolaget och Ombudet.

Bolaget vill betona att Fluicells IP-portfölj förblir intakt och att offentliggörandet av överenskommelsen endast sker på grund av att Bolaget får en betydande inkomst som kan ge upphov till oklarheter i samband med Bolagets kommande finansiella rapporter. Bolaget och Ombudet valt avsluta samarbetet och Bolaget företräds numera av patentombudet Noréns Patentbyrå i den fortsatta hanteringen av IP-portföljen.


Denna information är sådan information som Fluicell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 Oktober 2022, 09:25 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på https://fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se