Fluicell offentliggör delårsrapport för det första kvartalet 2020

08 May 2020

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport för det första kvartalet (januari-mars) 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.fluicell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Victoire Viannay kommenterar

Fluicell gick in i 2020 med en tydlig ambition att utöka verksamheten och  uppnå väsentligt ökade  försäljningsintäkter. Vi är inne i en expansiv period och vi anser fortsatt att vi kommer att nå försäljningsmålen eftersom vi ser en markant ökad efterfrågan på våra produkter och tjänster.”

Kvartal 1 (1 januari – 31 mars) 2020 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 297 (775) KSEK
 • Nettoomsättning om 1 253 (775) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -3 596 (-4 028) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 744 (-4 150) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -3 674 (-4 133) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,44 (-0,55) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -5 378 (-4 885) KSEK

Händelser under första kvartalet 2020

 • Den 8 januari meddelar Fluicell att första dag för handel av de teckningsoptioner av serie TO 1 som Fluicell delar ut till sina aktieägare, i syfte att minska den riktade unitemissionens utspädningseffekt i kombination med att säkerställa Bolagets långsiktiga kapitalbehov, är fastställd till den 15 januari 2020.
 • Den 14 januari publicerar forskare vid Genentech en artikel i Cells Report kopplat till användning av Dynaflow Resolve.
 • Den 20 januari anordnar Fluicell öppet hus för studenter som en del av Student Chapter Chalmers, vilka fick möjlighet att få en förstahandsupplevelse av bioprinting med hjälp av Biopixlar® och den handburna gamepad-kontrollen.
 • Den 21 januari ansluter Klaudia Małgorzata Jurczak till Fluicell för att genomföra sitt examensarbete. Małgorzata Jurczak är specialiserad på regenerativ medicin och kommer att utveckla nya applikationer inom bioprinting med Biopixlar®.
 • Den 23 januari säljer Fluicell förbrukningsvaror och BioPen®-mjukvarusupport till universitet i Oslo.
 • Den 3 februari meddelar Fluicell att Bolaget utvecklat sin webbplats för Investor Relations.
 • Mellan den 15–19 februari deltar Fluicell på Biophysical Society-konferensen i San Diego där CSO Tatsiana Lobovkina presenterar tillvägagångssätt avseende mikrofluidik för bioavtryck av in vitro-vävnadsmodeller.
 • Den 17 februari säljer Fluicell så kallade Laser heating tips (för temperaturkontroll av BioPen-enheten) till Karolinska institutet i Stockholm.
 • Den 18 februari undertecknar Fluicell ett avtal med Oblique Therapeutics AB angående uthyrning av ett Dynaflow® Resolve-system samt tjänster som Fluicell erbjuder, under en period om fyra månader.
 • Den 27 februari säljer Fluicell förbrukningsvaror hänförliga till BioPen® till Children Hospital of Philadelphia i USA.
 • Den 3 mars erhåller Fluicell en köporder på Biopixlar® från University of Canterbury i Nya Zeeland.
 • Den 4 mars deltar Fluicell på Life Science-dagen i Göteborg.
 • Den 11 mars meddelar Fluicell att man mottagit en köporder avseende BioPen® PRIME System från Hoffman La Roche.
 • Den 13 mars säljer Fluicell BioPen tips till NPI Electronics i Tyskland.
 • Den 16 mars erhåller Fluicell en köporder på ett Dynaflow® Resolve-chip från NMI Technologietransfer GmbH i Tyskland.
 • Den 31 mars meddelar Fluicell att man byter Certified Adviser till Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (”SKMG”). SKMG tillträder som Certified Adviser den 3 juni 2020.
 • Den 31 mars erhåller Fluicell en köporder från Orion Corporation i Finland avseende ett Dynaflow® Resolve-system.

Händelser efter periodens utgång

 • Den 8 april avger Fluicell en nulägesrapport där Bolaget meddelar att verksamheten, trots den turbulenta situation som råder runtom i världen till följd av coronaviruset, fortlöper enligt tidigare kommunicerade hållpunkter och målsättningar. Bolaget kommunicerar att inledningen av 2020 varit en stark period med fortsatt försäljning över hela produktportföljen.
 • Den 13 april kallar Fluicell till årsstämma, som planeras äga rum torsdagen den 14 maj kl.13.30 i Biotech Husets konferenslokaler, Arvid Wallgrens Backe 20, Göteborg.
 • Den 21 april lanserar Fluicell en ny film om Bolagets verksamhet.
 • Den 24 april offentliggörs Fluicells årsredovisning för räkenskapsåret 2019.
 • Den 28 april meddelar Fluicell att Bolaget erhållit ett CRO uppdrag av Oblique Therapeutics AB. Uppdraget innebär ett steg i riktning mot att bredda Bolagets affärsverksamhet utöver direkt försäljning av produkter och tillhörande komponenter.
 • Den 5 maj meddelar Fluicell förnyelse av ett Dynaflow® Resolve Gold-avtal med Gedeon Richter.

 

 För fullständig delårsrapport, se bifogad PDF eller tryck här 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com  

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550 alternativt via ca@mangold.se.